Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ogól­no­pol­ski Tur­niej Osób Nie­wi­do­mych i Sła­bo­wi­dzą­cych w Show­down o „Puchar Podkarpacia”

turniejPrze­myśl 30.09 – 02.10.2016 r. 

O R G A N I Z A T O R
Prze­my­ski Klub Spor­tu i Rekre­acji Nie­wi­do­mych i Sła­bo­wi­dzą­cych „Pod­kar­pa­cie” Tur­niej dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków PFRON w ramach zada­nia „Sport szan­są na roz­wój 4”

CEL TUR­NIE­JU
Wyło­nie­nie zdo­byw­cy Pucha­ru Pod­kar­pa­cia na rok 2016 w kate­go­rii kobiet i męż­czyzn w show­down, popu­la­ry­za­cja show­down jako dosko­na­łej for­my reha­bi­li­ta­cji spo­łecz­nej osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych, moż­li­wo­ści spraw­dze­nia swo­ich umie­jęt­no­ści spor­to­wych na tle innych zawodników.

MIEJ­SCE I TER­MIN
Tur­niej odbę­dzie się w dniach od 30.09 do dnia 02.10.2016 r. w Prze­my­ślu.
Zakwa­te­ro­wa­nie uczest­ni­ków Hotel Alba­tros ul. Ofiar Katy­nia 26 — www.albatros.przemysl.pl
Przy­jazd uczest­ni­ków 30.09.2016 r. w godzi­nach popo­łu­dnio­wych.
Zawo­dy zaczy­na­ją się kola­cją o godz. 18:00. Odpra­wa tech­nicz­na w dniu 30.09.2016 r. o godzi­nie 18.30 w Prze­my­ślu Hotel Alba­tros. Pierw­sze mecze o godz. 19:30.

UCZEST­NI­CY
Uczest­ni­ka­mi tur­nie­ju są oso­by doro­słe (powy­żej 18 lat) posia­da­ją­ce sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści znacz­ny lub umiar­ko­wa­ny z powo­du dys­funk­cji wzro­ku, zgło­szo­ne przez swo­je kluby.

ZASA­DY ROZ­GRY­WEK
Tur­niej roze­gra­ny zosta­nie osob­no w kate­go­rii kobiet i męż­czyzn. Puchar Pod­kar­pa­cia zdo­bę­dą zawod­nicz­ka i zawod­nik — zwy­cięz­cy fina­łów osob­no dla kobiet i męż­czyzn. Tur­niej zosta­nie roze­gra­ny zgod­nie z regu­la­mi­nem roz­gry­wa­nia tur­nie­jów show­down.
Zgło­sze­nia uczest­ni­ków tur­nie­ju przyj­mu­je Piotr Sęk e‑mail: sekpiotr9@wp.pl
w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 16.09.2016 r.
Lista osób zakwa­li­fi­ko­wa­nych opu­bli­ko­wa­na będzie na stro­nie Prze­my­skie­go Klu­bu „Pod­kar­pa­cie” www.podkarpacie-przemysl.org.pl – w dniu 19.09.2016 r.
Dodat­ko­wych infor­ma­cji udzie­la kie­row­nik pro­jek­tu: Piotr Sęk tel. 605 577 791 lub Sta­ni­sław Sęk tel. 605 442 715
WSZY­SCY ZAKWA­LI­FI­KO­WA­NI UCZEST­NI­CY NA TUR­NIEJ PRZY­WO­ŻĄ KSE­RO ORZE­CZE­NIA O NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NO­ŚCI Z TYTU­ŁU NARZĄ­DU WZRO­KU ZASA­DY FINAN­SO­WA­NIA. logo PFRON
Kosz­ty uczest­nic­twa w Tur­nie­ju pono­si orga­ni­za­tor oraz zgła­sza­ją­ce Klu­by. Zawod­ni­cy nie­od­płat­ni pono­szą tyl­ko koszt wpi­so­we­go w kwo­cie 20,00 zł od oso­by. Orga­ni­za­tor dla Klu­bów Prze­wi­du­je trzy nie­od­płat­ne miej­sca. Jed­no­cze­śnie zastrze­ga­my, że orga­ni­za­tor może zwięk­szyć pulę miejsc nie­od­płat­nych dla poszcze­gól­nych Klu­bów po zamknię­ciu listy zgło­szeń.
Zawod­ni­cy bio­rą­cy udział w tur­nie­ju star­tu­ją w kom­plet­nych stro­jach i obu­wiu spor­to­wym
Dla naj­lep­szych zawod­ni­ków prze­wi­dzia­ne są pucha­ry, dyplo­my i upo­min­ki rze­czo­we.
Za ewen­tu­al­ne zmia­ny i popraw­ki do niniej­sze­go regu­la­mi­nu odpo­wie­dzial­ny jest kie­row­nik pro­jek­tu.
Kie­row­nik pro­jek­tu
Piotr Sęk