Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Po raz XVII u Mat­ki Boskiej Łaskawej

k1W ostat­nią sobo­tę 3 wrze­śnia br. w Bazy­li­ce pw. Mat­ki Boskiej Łaska­wej w Krze­szo­wie odby­ło się XVII już spo­tka­nie litur­gicz­ne Osób Niepełnosprawnych.

 

- Nie opu­ści­łem żad­nej piel­grzym­ki do Krze­szo­wa — mówi p. Józef z Kamien­nej Góry. — Pamię­tam dosko­na­le pierw­sze piel­grzym­ki. Było o wie­le wię­cej ofi­cjal­nych gości, a wyda­rze­nia arty­stycz­ne z wystę­pem Ele­ni i Orkie­strą Repre­zen­ta­cyj­ną Poli­cji uatrak­cyj­nia­ły nasze spo­tka­nia. Zawsze jed­nak jest ta sama piel­grzym­ko­wa brać, nasi nie­za­stą­pie­ni opie­ku­no­wie i zawsze życz­li­wi księ­ża. Mamy ze sobą kon­takt nie tyl­ko na litur­gicz­nych spo­tka­niach, ale roz­ma­wia­my ze sobą przez komputer.

Tego­rocz­na piel­grzym­ka zaczę­ła się pięk­ną homi­lią o potrze­bie miło­sier­dzia. Wypeł­nio­na po brze­gi k4Bazy­li­ka i plac przed nią zaj­mo­wa­li nie­peł­no­spraw­ni z całej die­ce­zji legnic­kiej. Mszę św. Spra­wo­wał Ordy­na­riusz Legnic­ki Ks. Bp. Zbi­gniew Kier­ni­kow­ski, a homi­lię wygło­sił Bp. Marek Mendyk.

k5

 

 

 

 Spo­śród vipów odno­to­wa­li­śmy obec­ność pani Poseł Marze­ny Macha­łek i Zbi­gnie­wa Ładziń­skie­go repre­zen­tu­ją­ce­go Dol­no­ślą­skie Rze­mio­sło od począt­ku wspie­ra­ją­ce Krze­szow­skie Spo­tka­nia Niepełnosprawnych.

Po mszy na pla­cu przed Bazy­li­ką moż­na było się posi­lić i wysłu­chać kon­cer­tów muzy­ku­ją­cych rodzin. Pod­czas uro­czy­sto­ści 7 osób, któ­re w spo­sób szcze­gól­ny anga­żo­wa­ły się w pomoc śro­do­wi­sku, otrzy­ma­ło tytuł „Przy­ja­ciel osób niepełnosprawnych”.

Jak zwy­kle piel­grzym­kom do Krze­szo­wa towa­rzy­szy­ła pięk­na, sło­necz­na pogoda.k2

Do zoba­cze­nia za rok.