Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

15 lat KSON

objęcie patronatem1W roku bie­żą­cym mija 15 lat od kie­dy KSON roz­po­czął działanie. 

Czas szyb­ko, mija bo jesz­cze nie­daw­no w roku 2012 obcho­dzi­li­śmy 10-lecie. Powo­ła­no komi­tet orga­ni­za­cyj­ny zło­żo­ny z przed­sta­wi­cie­li wszyst­kich orga­ni­za­cji człon­kow­skich. Będzie to tydzień otwar­tych dni KSON‑u – „Kso­na­lia 2016”.

W okre­sie 11 – 14 paź­dzier­nik 2016 odbę­dą się otwar­te impre­zy ple­ne­ro­we na wyre­mon­to­wa­nym już zaple­czu KSON, pre­zen­ta­cja zdro­we­go żywie­nia, wyciecz­ki kra­jo­znaw­cze po oko­li­cy oraz zawo­dy i zaba­wy ruchowe.

W pią­tek 14 paź­dzier­ni­ka od godzi­ny 15:00 w Sali Teatru Zdro­jo­we­go w Cie­pli­cach roz­pocz­nie się inte­gra­cyj­ne spo­tka­nie, w cza­sie któ­re­go pod­su­mu­je­my całe 15 lat swe­go ist­nie­nia, podzię­ku­je­my tym, któ­rzy na to zasłu­gu­ją, wrę­czy­my wyróż­nie­nia i odzna­cze­nia pań­stwo­we, a tak­że pla­kiet­ki Amba­sa­do­rów – Ludzi Otwar­tych Serc.

Patro­nat nad Kso­na­lia­mi objął Pan Robert Kwiat­kow­ski – Pre­zes PFRON, a na potwier­dze­nie dal­szych patro­na­tów oczekujemy.

Na zakoń­cze­nie Kso­na­liów Teatr Zdro­jo­wy przy­go­tu­je nam spe­cjal­ny oko­licz­no­ścio­wy spek­takl „Deka­me­ron”.
Kso­na­lia dofi­nan­so­wa­ne są ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Jele­nia Góra.