Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Edu­ka­cja Eko­lo­gicz­na Senio­rów 2016

Fundusz OŚ male logo WroclawKar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych we współ­pra­cy z Kar­ko­no­skim Par­kiem Naro­do­wym po raz kolej­ny zor­ga­ni­zo­wał bez­płat­ne warsz­ta­ty edu­ka­cji eko­lo­gicz­nej dla senio­rów i osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią, któ­rych głów­nym zada­niem jest uka­za­nie wpły­wu antro­po­pre­sji (oddzia­ły­wa­nia) na przy­ro­dę Kar­ko­no­szy oraz roz­wi­ja­nie potrze­by ochro­ny środowiska. 

Tego­rocz­na edy­cja odbę­dzie się w cza­sie pięk­nej pol­skiej jesie­ni – na prze­ło­mie wrze­śnia i października.

W ramach pro­gra­mu prze­wi­dzia­ne są:

21 wrze­śnia 2016 roku – odwie­dzi­ny w Kar­ko­no­skim Ban­ku Genów KPN, gdzie uczest­ni­cy warsz­ta­tów pozna­ją „sekre­ty” poro­stów i ich wpływ na życie czło­wie­ka. Po zapo­zna­niu się ze świa­tem mchów i poro­stów roz­pocz­nie się gra tere­no­wa – spa­cer po lesie z mapą w ręku.

28 wrze­śnia 2016 roku – KSON i KPN zapra­sza do Cen­trum Infor­ma­cyj­ne­go KPN w Kar­pa­czu. Zaję­cia roz­pocz­nie wędrów­ka „Doli­ną Wil­cze­go Poto­ku”, następ­nie w Cen­trum Infor­ma­cyj­nym odbę­dzie się pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na pt. „Labo­ran­ci w Kar­ko­no­szach”. W pla­nie jest rów­nież obser­wa­cja róż­nych gatun­ków roślin, skał, mine­ra­łów pod bin­oku­la­rem oraz zwie­dza­nie Dom­ku Laboranta.

05 paź­dzier­nik 2016 roku – uczest­ni­cy warsz­ta­tów odwie­dzą Kar­ko­no­skie Cen­trum Edu­ka­cji Eko­lo­gicz­nej KPN w Szklar­skiej Porę­bie, gdzie spo­tka­ją się z histo­rią, zmia­na­mi jakie zacho­dzi­ły w kra­jo­bra­zie Kar­ko­no­szy na prze­strze­ni 25 lat. Tra­sy warsz­ta­tów zosta­ły tak dobra­ne aby były w peł­ni dostęp­ne i bez­piecz­ne dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią i seniorów.KPN

KSON logo duzy format

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotych­cza­so­wa – 10 let­nie współ­pra­ca nie­peł­no­spraw­nych i senio­rów z KPN opie­ra­ła się głów­nie o aspek­ty poznaw­czo – rekre­acyj­ne pro­pa­gu­jąc i roz­wi­ja­jąc aktyw­ność tury­stycz­ną. Zgod­nie z infor­ma­cja­mi KPN w cią­gu roku odwie­dza Kar­ko­no­sze oko­ło 30 tys osób z róż­ny­mi dys­funk­cja­mi co sta­no­wi oko­ło 10% wszyst­kich tury­stów. Nie­ba­ga­tel­ny wpływ mia­ło na to otwar­cie dla osób nie­peł­no­spraw­nych tra­sy z Kopy do rów­ni pod Śnież­ką, któ­ra jest nadal jedy­nym tego typu szla­kiem w Pol­sce. Obszar Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej i Kar­ko­no­szy to wyjąt­ko­wa atrak­cja tury­stycz­na, któ­ra odpo­wied­nio zago­spo­da­ro­wa­na, przy­sto­so­wa­na do odwie­dzin osób z dys­funk­cja­mi może stać się miej­scem wypo­czyn­ku dla senio­rów oraz ponad 5 mln osób nie­peł­no­spraw­nych w Pol­sce i oko­ło 80 mln nie­peł­no­spraw­nych Europejczyków.

Woje­wódz­ki Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej jest auto­rem kon­kur­su „Pro­gram Edu­ka­cji Eko­lo­gicz­nej dla Dol­ne­go Ślą­ska” i współ­fi­nan­su­je zada­nie pn. „Edu­ka­cja eko­lo­gicz­na senio­rów i osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi”, dając moż­li­wość nie tyl­ko pozna­nia od stro­ny tury­stycz­nej regio­nu ale przede wszyst­kim roz­wi­ja­nia świa­do­mo­ści potrze­by ochro­ny śro­do­wi­ska przez czło­wie­ka oraz życia zgod­nie z zasa­da­mi ekologii.

Zapi­sy w biu­rze KSON ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a, lub tele­fo­nicz­nie: 75 75 242 54