Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kon­kurs PFRON — “Lider 25-lecia”

lider 25Drodzy Przy­ja­cie­le, Kole­żan­ki i Koledzy, 

Sza­now­ni Państwo 

Miło jest nam poin­for­mo­wać, że Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych zgło­szo­ny został przez ALL — TER­NA­TY­WA — STO­WA­RZY­SZE­NIE JELE­NIO­GÓR­SKIEJ MŁO­DZIE­ŻY do kon­kur­su PFRON pn. “Lider 25-lecia”. 

Szcze­gó­ły konkursu: 

http://www.pfron.org.pl/

http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3289,Liderzy-25-lecia-glosowanie.html

Jeże­li uwa­ża­cie, że na to zasłu­gu­je­my, to pro­si­my o Wasz głos, w gło­so­wa­niu elek­tro­nicz­nym na pozy­cję nr 20!!! 

Za każ­dy głos — ser­decz­nie dzię­ku­je­my:), każ­dy głos zna­czy dla nas bar­dzo wiele! 

Ter­min nad­sy­ła­nia gło­sów mija 6 wrze­śnia więc naj­le­piej zro­bić to “od ręki”! 

W imie­niu Wolon­ta­riu­szy KSON

Anna Daska­la­kis