Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ogło­sze­nie o nabo­rze inno­wa­cyj­nych pomy­słów w zakre­sie akty­wi­za­cji zawo­do­wej osób niepełnosprawnych

merkury 400x400Fun­da­cja „Mer­ku­ry” wraz ze Wspól­no­tą Robo­czą Związ­ków Orga­ni­za­cji Socjal­nych WRZOS zapra­sza­ją do zgła­sza­nia pomy­słów na dzia­ła­nia inno­wa­cyj­ne, wspie­ra­ją­ce oso­by nie­peł­no­spraw­ne w pro­ce­sie akty­wi­za­cji zawodowej. 

Pierw­szy nabór zgło­szeń trwa do 5 wrze­śnia 2016 r.

KTO MOŻE APLI­KO­WAĆ? O grant mogą ubie­gać się, oso­by, pod­mio­ty i insty­tu­cje, któ­re mają pomysł na inno­wa­cyj­ne narzę­dzie, meto­dę, roz­wią­za­nie zwięk­sza­ją­ce akty­wi­za­cję zawo­do­wą osób nie­peł­no­spraw­nych wywo­dzą­ce się z krę­gu odbior­ców inno­wa­cji (osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi lub

organizacji/ pod­mio­tów dzia­ła­ją­cych na ich rzecz) lub użyt­kow­ni­ków (osób, pod­mio­tów, insty­tu­cji, któ­re będą sto­so­wać inno­wa­cyj­ne narzę­dzie) tj.:

wrzos wspólnota

 

• oso­by fizycz­ne, w tym oso­by pro­wa­dzą­ce wła­sną dzia­łal­ność gospodarczą

• oso­by praw­ne (publicz­ne i pry­wat­ne) • jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­ne nie posia­da­ją­ce oso­bo­wo­ści prawnej.

• wspar­cie ani­ma­to­rów w zakre­sie wypra­co­wa­nia pomy­słu innowacyjnegoOFERUJEMY

• wspar­cie eks­per­tów w zakre­sie oce­ny pomy­słu pod kątem inno­wa­cyj­no­ści i zgod­no­ści z prawem

• wspar­cie finan­so­we w posta­ci dwóch typów gran­tów • poziom finan­so­wa­nia – 100 %

• wspar­cie opie­ku­nów inno­wa­cji i eks­per­tów zewnętrz­nych według potrzeb w zakre­sie wdra­ża­nia pro­ce­su testowania

Pre­se­lek­cja Kart Zgło­sze­nia Inno­wa­cji zosta­nie doko­na­na przez ani­ma­to­ra inno­wa­cji, wspie­ra­ne­go przez ekspertów.

Do kolej­ne­go eta­pu zosta­nie wybra­nych min. 36 pomy­słów inno­wa­cyj­nych na pod­sta­wie nastę­pu­ją­cych kryteriów:

• czy pomysł mie­ści się w tema­cie pro­jek­tu, tj. ma na celu akty­wi­za­cję zawo­do­wą osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią i jest zgod­ny z doku­men­ta­mi stra­te­gicz­ny­mi w tym zakresie;

• czy pomysł wpi­su­je się w zało­że­nia pro­jek­tu (moż­na go prze­te­sto­wać na małej gru­pie odbior­ców (ok. 10 osób lub/i 1–2 orga­ni­za­cjach przez max. 6 mie­się­cy i za kwo­tę nie prze­kra­cza­ją­cą sumy zało­żo­nej we wnio­sku na 1 grant);

• czy pomysł w ogó­le jest inno­wa­cją, tzn. czy nie jest/był już sto­so­wa­ny w Pol­sce i czy nie powie­la stan­dar­do­wych form wspar­cia, zapla­no­wa­nych w POWER oraz w RPO oraz innowacji/produktów wypra­co­wa­nych w PO KL;

• czy pomysł mie­ści się w aktu­al­nym sys­te­mie praw­nym, tj. jego zasto­so­wa­nie nie wyma­ga wpro­wa­dze­nia zmian w przepisach;

• czy pomysł reali­zu­je zasa­dę rów­no­ści płci i niedyskryminacji.

Szcze­gó­ły pro­ce­du­ry znaj­dą Pań­stwo w doku­men­cie „Pro­ce­du­ry doty­czą­ce reali­za­cji pro­jek­tu grantowego”.

TER­MI­NY: Nabór pomy­słów jest nabo­rem cią­głym (do 28.02.2017 lub do wyczer­pa­nia środ­ków prze­zna­czo­nych na dofinansowanie).

Do 05.09.2016 r. trwa pierw­szy nabór Kart Zgło­szeń Inno­wa­cji. Ter­min pierw­sze­go posie­dze­nia komi­sji oce­nia­ją­cej Spe­cy­fi­ka­cje Inno­wa­cji (wypeł­nia­ne po zaak­cep­to­wa­niu Kart Zgło­szeń) to: 16–23.09.2016.

Wyni­ki z pierw­sze­go nabo­ru: 26.09.2016. Orien­ta­cyj­ny ter­min zawie­ra­nia umów z pierw­sze­go nabo­ru: do 30.09.2016.

Kolej­ne ter­mi­ny posie­dze­nia komi­sji będą poda­wa­ne na stro­nie inter­ne­to­wej w mia­rę napły­wu pomy­słów na innowację.

DOKU­MEN­TY DO POBRANIA:

1 Pro­ce­du­ry doty­czą­ce reali­za­cji pro­jek­tu grantowego

2 Kar­ta zgło­sze­nia innowacji

3 Kar­ta oce­ny innowacji

4 Spe­cy­fi­ka­cja innowacji

5 Budżet innowacji

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat pro­jek­tu, pro­ce­dur udzie­la­nia gran­tów oraz wzo­ry doku­men­tów dostęp­ne są na stronach:

www.merkury.org.pl www.wrzos.org.pl

UWA­GA! Oso­by zain­te­re­so­wa­ne zgło­sze­niem pomy­słu na inno­wa­cje pro­si­my o kon­takt z ani­ma­to­ra­mi w Punk­tach Inku­ba­cji Innowacji:

Fun­da­cja „Mer­ku­ry” ul. Beetho­ve­na 10, 58–300 Wał­brzych tel. 74 666 22 00, faks 74 666 22 01, e‑mail: granty@merkury.org.pl

Wspól­no­ta Robo­cza Związ­ków Orga­ni­za­cji Socjal­nych ul. Ole­an­drów 6, domo­fon 66, 00–629 War­sza­wa tel./ fax +48 22 826 52 46, e‑mail: wrzos@wrzos.org.pl, agnieszka.deja@wrzos.org.pl

Dol­no­ślą­ska Fede­ra­cja Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych ul. Naby­ciń­ska 19. Pok. 409, 53–677 Wro­cław tel. 71 793 23 24, e‑mail: dfop@dfop.org.pl

Fede­ra­cja Orga­ni­za­cji Socjal­nych Woje­wódz­twa War­miń­sko — Mazur­skie­go FOSa ul. M. Kotań­skie­go 1; 10–167 Olsz­tyn tel./ fax 531 022 712, e‑mail: wrzos@wrzos.org.pl , kamila.p@wrzos.org.pl