Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Aktyw­ni 60+

seniorzy1KLUB SENIO­RA I WOLON­TA­RIU­SZA w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze rusza 1 wrze­śnia 2016 r. W począt­ko­wym okre­sie czyn­ny będzie dwa razy w tygo­dniu we wtor­ki i czwart­ki od godz. 12.oo do godz. 16.oo. Czas otwar­cia KLU­BU może zostać zwe­ry­fi­ko­wa­ny przez zgło­szo­ne pro­po­zy­cje lub potrze­by KLUBOWICZÓW. 

Opie­kę nad KLU­BEM spra­wo­wać będzie wolon­ta­riusz­ka Pani Kry­sty­na- Binias.

Pro­gram KLU­BU opar­ty zosta­nie na reali­za­cji zada­nia „Oswa­ja­my sta­rość”: cykl dzia­łań akty­wi­zu­ją­cych oso­by 60+.

Spo­tka­nia klu­bo­we pro­wa­dzo­ne będą przez pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wa­nych ani­ma­to­rów, hob­by­stów, pasjo­na­tów a tak­że spe­cja­li­stów — psy­cho­lo­gów, leka­rzy, eks­per­tów w dzie­dzi­nie ochro­ny zdro­wia oraz w zakre­sie finan­sów i budże­tu domowego.

Poza spo­tka­nia­mi klu­bo­wy­mi orga­ni­zo­wa­ne będą cało­dnio­we wyciecz­ki auto­ka­ro­we, wyjazd do Ope­ry Wro­cław­skiej, zaję­cia z instruk­to­rem fit­t­nes. Zgod­nie z zasa­dą empo­wer­ment /zasada wol­ne­go wyboru/ KLU­BO­WI­CZE będą mogli decy­do­wać o osta­tecz­nej tema­ty­ce i for­mie spo­tkań klubowych.

Infor­ma­cja o szcze­gó­ło­wym pro­gra­mie dzia­łań KLU­BU na każ­dy mie­siąc zamiesz­czo­na będzie na tabli­cy ogło­szeń w KSON oraz na stro­nie inter­ne­to­wej www.kson.pl.senior2a

Dzia­łal­ność KLU­BU sfi­nan­so­wa­na będzie w roku 2016 ze środ­ków pozy­ska­nych przez KSON z Mini­ster­stwa Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej w ramach pro­gra­mu ASOS .

Zasa­dy uczest­nic­twa w zaję­ciach klu­bo­wych okre­śla regu­la­min KLU­BU SENIORA.

Zapra­sza­my Senio­rów zain­te­re­so­wa­nych naszą ofer­tą na inau­gu­ra­cyj­ne SPO­TKA­NIE KLU­BO­WE w dniu 1 wrze­śnia 2016 r. /czwartek/ o godz. 12.oo w świe­tli­cy inte­gra­cyj­nej KSON Jele­nia Góra ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47 A.

Dodat­ko­we infor­ma­cje uzy­skać moż­na tele­fo­nicz­nie
tel. 75 752 42 54, 75 752 31 83
lub oso­bi­ście w biu­rze KSON
od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. od 10:00 do 16:00.

M.J.