Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Medycz­na mari­hu­ana powin­na być legal­na – Rzecz­nik po raz kolej­ny pisze do Mini­stra Zdrowia

marihuanaPro­blem dopusz­czal­no­ści medycz­ne­go sto­so­wa­nia mari­hu­any jest przed­mio­tem wie­lu skarg kie­ro­wa­nych do Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich. Ostat­nio temat ten poja­wił się rów­nież w deba­cie publicz­nej za spra­wą byłe­go posła Toma­sza Kali­ty, któ­ry z powo­du swo­jej cho­ro­by chciał­by legal­nie korzy­stać z medycz­nej mari­hu­any. Dla­te­go Rzecz­nik już po raz kolej­ny zwró­cił się do Mini­stra Zdro­wia o zaję­cie sta­no­wi­ska w spra­wie moż­li­wo­ści korzy­sta­nia przez pacjen­tów z tego typu środ­ków leczniczych. 

Kwe­stia korzy­sta­nia z medycz­nej mari­hu­any zosta­ła poru­szo­na w posta­no­wie­niu sygna­li­za­cyj­nym Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go z 17 mar­ca 2015 r., (sygn. S 3/15). Try­bu­nał wska­zał wów­czas, że usta­wo­daw­ca powi­nien zhar­mo­ni­zo­wać prze­pi­sy zwią­za­ne z ochro­ną zdro­wia i regu­la­cje doty­czą­ce prze­ciw­dzia­ła­nia nar­ko­ma­nii, i przez wzgląd na kon­sty­tu­cyj­ne pra­wo do ochro­ny zdro­wia (w szcze­gól­no­ści osób cier­pią­cych w związ­ku z cho­ro­bą nowo­two­ro­wą), roz­wa­żyć wpro­wa­dze­nie dopusz­czal­no­ści sto­so­wa­nia mari­hu­any jako środ­ka leczniczego.

RPO już dwu­krot­nie wystę­po­wał w tej kwe­stii do Mini­stra Zdro­wia. Z urzę­du pod­jął też spra­wę zaka­zu sto­so­wa­nia medycz­nej mari­hu­any w tera­pii pacjen­tów Cen­trum Zdro­wia Dziec­ka w Mię­dzy­le­siu. Rzecz­nik wska­zy­wał, że zapew­nie­nie pacjen­to­wi dostę­pu do moż­li­wo­ści bez­piecz­ne­go i sku­tecz­ne­go lecze­nia bólu jest jed­nym z obo­wiąz­ków państwa.marihuana 1a

Ponad­to w prze­sła­nym 18 sierp­nia liście do Toma­sza Kali­ty dr Adam Bod­nar pod­kre­ślił, że jest zde­ter­mi­no­wa­ny, by pomóc wszyst­kim oso­bom, któ­re zna­la­zły się w podob­nie trud­nej sytu­acji i chcia­ły­by korzy­stać z medycz­nej marihuany.

- Nie­ste­ty, wokół tego zagad­nie­nia powsta­ło wie­le nie­po­ro­zu­mień i spor­nych kwe­stii. Być może zabra­kło rów­nież odwa­gi i kon­se­kwen­cji wie­lu decy­den­tom. Fak­tem jest jed­nak, że — w prze­ci­wień­stwie do wie­lu kra­jów — pro­blem w Pol­sce pozo­sta­je nie­roz­wią­za­ny. Dla­te­go dobrze się sta­ło, że Pan ponow­nie, z taką siłą i otwar­to­ścią przy­po­mniał rzą­dzą­cym o tej waż­nej kwe­stii –napi­sał dr Adam Bodnar. 

za: www.rpo.gov.pl