Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Akty­wi­za­cja zawo­do­wa mło­dych osób nie­peł­no­spraw­nych w kate­go­rii NEET

Sko­rzy­staj z moż­li­wo­ści udzia­łu w pro­jek­cie reali­zo­wa­nym przez Dol­no­ślą­ską Agen­cję Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go S.A. pn.: „Kom­plek­so­wy pro­gram akty­wi­za­cji zawo­do­wej mło­dych osób nie­peł­no­spraw­nych w kate­go­rii NEET”.

ulotkaJEŻE­LI JESTEŚ:
. oso­bą nie­peł­no­spraw­ną w wie­ku 15–29 lat zamiesz­ku­ją­cą woje­wódz­two dol­no­ślą­skie,
. nie­pra­cu­ją­cą (zare­je­stro­wa­ną bądź nie w PUP)
. nie­uczą­cą się w try­bie sta­cjo­nar­nym
. posia­da­ją­cą orze­cze­nie o niepełnosprawności.

UCZEST­NI­CY PRO­JEK­TU MAJĄ ZAGWA­RAN­TO­WA­NE:
. sty­pen­dium pie­nięż­ne za udział w szko­le­niach zawo­do­wych
. sty­pen­dium pie­nięż­ne za uczest­nic­two w sta­żu zawo­do­wym
. zwrot kosz­tów dojaz­du na szko­le­nie i staż
. w razie potrze­by, opie­kę asy­sten­ta oso­by niepełnosprawnej

DLA UCZEST­NI­KÓW PRO­JEK­TU PRZE­WI­DZIA­NE SĄ NASTĘ­PU­JĄ­CE FOR­MY WSPAR­CIA:
. opra­co­wa­nie IPD (Indy­wi­du­al­ne­go Pla­nu Dzia­ła­nia) przy­go­to­wa­ne­go przez dorad­cę zawo­do­we­go
. indy­wi­du­al­ne porad­nic­two zawo­do­we . indy­wi­du­al­ne pośred­nic­two pra­cy
. dar­mo­we szko­le­nia zawo­do­we
. trzy i sze­ścio­mie­sięcz­ne sta­że zawodowe

ŻEBY ZGŁO­SIĆ SIĘ DO UDZIA­ŁU NALE­ŻY:
. wypeł­nić for­mu­larz zgło­sze­nio­wy
. pod­pi­sać oświad­cze­nie uczest­ni­ka
. zapo­znać się z regu­la­mi­nem uczest­nic­twa w projekcie

. bądź skon­tak­to­wać się bez­po­śred­nio z Panią Mario­lą Sta­ni­sław­czyk tel. (074) 64 80 411/ 607 755 900 lub Panią Moni­ką Ambro­ziak tel. (074) 64 80 416 monika.ambroziak@darr.pl