Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„Przy­stań z Jezu­sem” w Kołobrzegu

przystan z jezusem2a„Przy­stań z Jezu­sem” w Koło­brze­gu, podob­nie jak „Przy­sta­nek Jezus” w Kostrzy­nie n. Odrą to ini­cja­ty­wy ewan­ge­li­za­cyj­ne, któ­re zapo­cząt­ko­wał ordy­na­riusz die­ce­zji koszalińsko–kołobrzeskiej bp Edward Dajczak.

Ponad stu ewan­ge­li­za­to­rów „Przy­sta­ni z Jezu­sem” wyru­szy­ło 22 lip­ca 2016 r. z kościo­ła pw. Mat­ki Bożej Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia w Koło­brze­gu w oko­li­ce amfi­te­atru, gdzie odby­wał się festi­wal Sun­ri­se. Mło­dzi ludzie uczest­ni­czy­li w Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Po odmó­wie­niu Koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia kolo­ro­wy pochód, z wiel­kim krzy­żem na przo­dzie wyru­szył uli­ca­mi mia­sta w kie­run­ku ul. Sol­nej nad brze­giem morza.

Uczest­ni­cy ogól­no­pol­skiej ini­cja­ty­wy ewan­ge­li­za­cyj­nej roz­da­wa­li ulot­ki mówią­ce o ewan­ge­li­za­cji i zapra­sza­li do udzia­łu w róż­nych impre­zach. Ubra­ni byli w czer­wo­ne koszul­ki z napi­sem: „Chcę Ci powie­dzieć, że Duch Świę­ty posłał mnie do Ciebie”.

Krzysz­tof Ukle­ja z Koło­brze­gu roz­da­wał ulot­ki w par­ku zdro­jo­wym. W takiej ewan­ge­li­za­cji uczest­ni­czył już po raz czwar­ty. Powie­dział, że włą­cza się we wspól­no­to­wą modli­twę w inten­cji mło­dzie­ży, przy­by­łej z całej Pol­ski i zagra­ni­cy, aby wziąć udział muzycz­nym widowisku.

Ks. Piotr Zie­liń­ski – rek­tor kościo­ła rek­to­ral­ne­go pw. Mat­ki Bożej Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia w Koło­brze­gu przed­sta­wił krót­ki rys histo­rycz­ny świą­ty­ni. – Ten kościół nie jest kościo­łem para­fial­nym ani filial­nym, on przy­na­le­ży do Domu Księ­ży Eme­ry­tów, któ­re­go dyrek­tor jest rów­no­cze­śnie rek­to­rem kościo­ła. Kościół prze­trwał dzia­ła­nia wojen­ne, pod­czas gdy wszyst­kie świą­ty­nie wko­ło sta­rów­ki, tak­że dzi­siej­sza bazy­li­ka ule­gły znisz­cze­niu – mówił. – Pierw­sza Msza św. odpra­wio­na tu zosta­ła 12 sierp­nia 1945 r. i zapo­cząt­ko­wa­ła trwa­nie kato­li­cy­zmu na tych tere­nach. Jako pierw­szy kościół kato­lic­ki w Koło­brze­gu, do 1994 r. peł­nił funk­cję kościo­ła para­fial­ne­go. Dla wie­lu miesz­kań­ców mia­sta sta­no­wi koleb­kę wia­ry. Ks. Piotr powie­dział, że gru­pa wier­nych popro­si­ła go, aby pod­czas trwa­nia festi­wa­lu odby­wa­ła się tu Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i żeby to było zaple­cze modli­tew­ne dla Szko­ły Nowej Ewan­ge­li­za­cji. Proś­bę tę z entu­zja­zmem przy­jął ks. Rafał Jaro­sie­wicz, któ­ry odpo­wia­da za orga­ni­za­cję Przy­sta­ni Jezus w Kołobrzegu.

Ks. Rafał Jaro­sie­wicz pod­kre­ślił, że uczest­ni­cy Przy­sta­ni nie są alter­na­ty­wą dla Sun­ri­se. –Chce­my słu­żyć wszyst­kim tym, któ­rzy będą potrze­bo­wać nasze­go wspar­cia i poka­zać im, że ist­nie­je rów­nież inny świat, inne spoj­rze­nie w kon­tek­ście Pana Boga. Orga­ni­zu­je­my tak­że mnó­stwo róż­nych atrak­cji dla tych, któ­rzy przy­je­cha­li do Koło­brze­gu — mówił.

Karo­li­na Her­man z Sopo­tu po raz pierw­szy wzię­ła udział w Przy­sta­ni Jezus, nato­miast na Przy­stan­ku Jezus w Kostrzy­nie była trzy­na­ście razy. W trak­cie roz­mo­wy z „Tu i Teraz” powie­dzia­ła, że z każ­dym rokiem ma wię­cej doświad­czeń. – Uwa­żam, że ludzie potrze­bu­ją naj­bar­dziej cie­płe­go bycia przy czło­wie­ku, nie­ko­niecz­nie wiel­kich filo­zo­fii i mówie­nia o Bogu ale wła­śnie ludz­kie­go odbi­cia Boga, któ­ry jest obec­ny przy czło­wie­ku w każ­dej sytu­acji – argumentowała.

Festi­wal Sun­ri­se jest to naj­więk­szy festi­wal muzy­ki klu­bo­wej, w tym roku odby­wał się od 22 do 24 lip­ca. Z tej oka­zji do Koło­brze­gu od wie­lu lat przy­jeż­dża­ją tysią­ce mło­dych ludzi z Pol­ski i zagranicy.

Wan­da Milewska