Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Fun­da­cja Bli­żej Szczę­ścia — win­da krze­seł­ko­wa do nie­od­płat­ne­go wypożyczenia

Winda krzesełkowa1Witam serdecznie,piszę do Pań­stwa w imie­niu tyskiej Fun­da­cji „Bli­żej Szczę­ścia”. We wrze­śniu 2015 roku uda­ło nam się nabyć dla pod­opiecz­ne­go, nową win­dę krze­seł­ko­wą mar­ki Sap­phi­re Oto­lift. Nie­ste­ty los bywa zawi­ły i pod­opiecz­ny nie może już korzy­stać z urzą­dze­nia. W związ­ku z tym poszu­ku­je­my oso­by, któ­rej mogli­by­śmy nie­od­płat­nie wypo­ży­czyć krze­seł­ko i pilot do windy.

Szy­ny były robio­ne na zamó­wie­nie więc nie­ste­ty nie nada­ją się do ponow­ne­go wyko­rzy­sta­nia i trze­ba wypro­du­ko­wać nowe.

Pod lin­ka­mi:

- http://goo.gl/3luJRb - wię­cej zdjęć krze­seł­ka.
- https://goo.gl/ufsn4w - post na face­bo­oku odno­śnie poszukiwań.

Win­da aktu­al­nie znaj­du­ję się w Łazi­skach Górnych.

Zwra­cam się ogrom­ną proś­bą o pomoc w nagło­śnie­niu poszukiwań.

W razie pytań pro­szę o kon­takt. 
Z góry dzię­ku­ję za pomoc. 

Pozdra­wiam, Jaro­sław Szczy­giel­ski
Wolon­ta­riusz Fun­da­cji “Bli­żej Szczę­ścia”
Tel: 784 989 954
ul. Fabrycz­na 12
43–100 Tychy