Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

V Festi­val dell Arte

festiwal dell ArteV Festi­val dell Arte w Doli­nie Pała­ców i Ogro­dów czas roz­po­cząć 13–21 sierp­nia 2016

13.08 SOBO­TA

godz. 15.00 Kon­cert otwar­cia — Con­cer­ti­no Cham­ber Orche­stra Miej­sce: Kościół pw. Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa w Mysła­ko­wi­cach
godz. 19.00 Kon­cert śre­dnio­wiecz­ne­go min­ne­sa­en­ge­ra Hol­ge­ra Scha­efe­ra Miej­sce: Wie­ża Ksią­żę­ca w Sie­dlę­ci­nie
godz. 19.00 Kon­cert New York Jazz Masters: Dave Douglas — trąb­ka, Judy Nie­mack — wokal, Mark Soskin — pia­no, Rory Stu­art — gita­ra, Matt Pen­man — Kon­tra­bas, Greg Hut­chin­son — per­ku­sja Spon­sor Stra­te­gicz­ny wyda­rze­nia Gru­pa LOTOS S.A. Miej­sce: Arty­stycz­na Sto­do­ła w Par­ku Buko­wiec- Orna­men­tal Farm

14.08 NIE­DZIE­LA

godz. 15.00 Andrzej Ponie­dziel­ski Otwar­cie wystaw: Sta­sys Eidri­ge­vi­čius, Man­fred Bator, Jacek Opa­ła, Tomasz Urba­no­wicz, Prze­my­sław Lasak, Gra­ży­na Deryng, Tomasz Ter­lec­ki, Gra­ży­na Jaskier­ska-Albrzy­kow­ska, Ryszard Zaryc­ki, Sta­ni­sław Cukier, Grze­gorz Nie­myj­ski, Andrzej Renes, Jan Zamor­ski, Romu­ald M. Soł­dek Miej­sce: Pałac Woja­nów
godz. 19.30 Kon­cert Anna Maria Jopek Kwar­tet* Miej­sce: Arty­stycz­na Sto­do­ła w Par­ku Buko­wiec- Orna­men­tal Farm

15.08 PONIE­DZIA­ŁEK

godz. 17.00 Spek­takl Teatru Pan­to­mi­my Miej­sce: Pałac Woja­nów
godz. 19.30 Kon­cert Rain­hart Trio Miej­sce: Pałac Wojanów

16.08 WTO­REK

godz. 19.30 Kon­cert Kwar­te­tu Pol­skie­go Deut­sche Oper Ber­lin Miej­sce: Zamek Karpniki

17.08 ŚRO­DA

godz. 19.30 “Życie jest pio­sen­ką- wie­czór pio­se­nek Jac­ka Cyga­na przy sto­le w Bukow­cu”. Jac­ko­wi Cyga­no­wi towa­rzy­szyć będą: Kami­la Klim­czak, Nata­lia Cape­lik- Muian­ga, Mariusz Paty­ra, Mariusz Sza­ban, Kame­le­on Quin­tet pod dyrek­cją Rado­sła­wa Laba­khu­ry, Artur Seku­ra Miej­sce: Arty­stycz­na Sto­do­ła w Par­ku Buko­wiec- Orna­men­tal Farm

18.08 CZWAR­TEK

godz. 17.00 Spo­tka­nie autor­skie z Jac­kiem Cyga­nem , auto­ro­wi towa­rzy­szyć będzie pia­nist­ka Kath­rin Buczak oraz Leszek Mądzik wraz z poka­zem foto­gra­fii Miej­sce: Pałac Woja­nów
godz. 19.30 Kon­cert Lesz­ka Moż­dże­ra – Arty­stycz­na Sto­do­ła w Bukow­cu* Miej­sce: Park Buko­wiec- Orna­men­tal Farm

19.08 PIĄ­TEK

godz. 19.30 Kon­cert Jadwi­gi Rap­pe Miej­sce: Pałac Wojanów

20.08 SOBO­TA

godz. 17.00 Kon­cert Krzy­żo­wa Music Miej­sce: Pałac Pako­szów
godz. 19.30 Kon­cert Mar­ka Pre­sto­na z zespo­łem “Mirek Sit­kow­ski BIG GANG” Miej­sce: Arty­stycz­na Sto­do­ła w Par­ku Buko­wiec- Orna­men­tal Farm

21.08 NIE­DZIE­LA

godz. 13.00 Baj­ko­bus Miej­sce: Arty­stycz­na Sto­do­ła w Par­ku Buko­wiec- Orna­men­tal Farm
godz. 16.00 Kon­cert Cafe Tan­go Miej­sce: Musz­la w Par­ku Zdro­jo­wym w Jele­niej Górze-Cie­pli­cach
godz. 19.00 Gala Wie­ner Belve­de­re Orche­ster,
Spon­sor Stra­te­gicz­ny wyda­rze­nia Tau­ron Pol­ska Ener­gia
Miej­sce: Pałac Wojanów/ Bukowiec

* wstęp płat­ny 20 zł, bile­ty moż­na naby­wać od 15 lip­ca 2016 roku w Arty­stycz­nej Sto­do­le w Bukow­cu (ul. Robot­ni­cza 7, Buko­wiec) lub Pałac Pau­li­num (ul. Nowo­wiej­ska 62, Jele­nia Góra)
Zapra­sza­my do rezer­wa­cji miejsc na wyda­rze­nia pod nr tel. +48 75 649 44 00
Spon­sor Głów­ny V Festi­va­lu dell Arte w Doli­nie Pała­ców i Ogro­dów 2016