Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Akcja Lato dla dzie­ci niepełnosprawnych

Nie­ste­ty i w tym roku w czerw­cu oka­za­ło się, że rodzi­ce i opie­ku­no­wie dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych z tere­nu mia­sta Jele­niej Góry zosta­li na lodzie. 

Sza­cu­je się – mówi Ewe­li­na Kaweń­ska z gru­py wspar­cia rodzi­ców dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych „Sło­necz­ny Patrol”, że ilość dzie­ci , któ­re powin­ny zna­leźć miej­sce w orga­ni­zo­wa­nych przez Mia­sto pół­ko­lo­niach to ok. 20 dzie­ci z róż­ny­mi dysfunkcjami.

Część rodzi­ców i opie­ku­nów po bez­sku­tecz­nych zabie­gach w poprzed­nich latach orga­ni­zu­je ten czas we wła­snym zakre­sie. Jest jed­nak Gru­pa rodzi­ców, któ­ra zde­ter­mi­no­wa­na pra­cą ocze­ku­je pro­po­zy­cji ze stro­ny Miasta.

Po odmo­wie Urzę­du Mia­sta umiesz­cze­nia naszych dzie­ci na pół­ko­lo­niach zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy spo­tka­nie w KSON. W spo­tka­niu udział wzię­li Pan Leszek Wrot­niew­ski Prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta, Arka­diusz Wojt­kie­wicz Prze­wod­ni­czą­cy Rady Pożyt­ku Publicz­ne­go oraz rodzi­ce. Pan Leszek Wrot­niew­ski zobo­wią­zał się do poru­sze­nia tej spra­wy Urzę­dzie Miasta.

Rze­czy­wi­ście wkrót­ce otrzy­ma­li­śmy ofer­tę dla pię­cio­ro naszych dzie­ci, któ­re już uczest­ni­czą w waka­cyj­nych zaję­ciach zor­ga­ni­zo­wa­nych w świe­tli­cy MOPS przy ul. Kilińskiego.

Jeste­śmy wdzięcz­ni Prze­wod­ni­czą­ce­mu Wrot­niew­skie­mu i wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w zała­twie­nie tej sprawy.

Liczy­my tak­że na to, że w cza­sie ferii zimo­wych opie­ka nad nie­peł­no­spraw­ny­mi dzieć­mi w ramach orga­ni­zo­wa­nych przez Mia­sto pół­ko­lo­nii i zimo­wisk będzie rów­nie dostęp­na jak dla innych dzie­ci z Jele­niej Góry.