Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Bez­płat­ne e‑książki dla niepełnosprawnych

e bookWice­mi­ni­ster rodzi­ny, pra­cy i poli­ty­ki spo­łecz­nej dr Elż­bie­ta Boja­now­ska oraz wice­mi­ni­ster kul­tu­ry i dzie­dzic­twa naro­do­we­go dr hab. Mag­da­le­na Gawin 15 lip­ca wzię­ły udział w spo­tka­niu doty­czą­cym powsta­nia plat­for­my udo­stęp­nia­ją­cej książ­ki oso­bom nie­peł­no­spraw­nym. W pra­cach bio­rą udział Insty­tut Książ­ki i Wydaw­nic­two Nauko­we PWN. W spo­tka­niu uczest­ni­czył tak­że dyrek­tor Biu­ra Peł­no­moc­ni­ka Rzą­du do Spraw Osób Nie­peł­no­spraw­nych Miro­sław Prze­woź­nik. Pro­jekt, zaini­cjo­wa­ny przez mini­ster­stwo kul­tu­ry, ma być goto­wy na począt­ku przy­szłe­go roku.

Dzię­ki plat­for­mie oso­by nie­peł­no­spraw­ne będą mia­ły dostęp do stro­ny inter­ne­to­wej, zawie­ra­ją­cej kata­log publi­ka­cji umoż­li­wia­ją­cy wyszu­ki­wa­nie pozy­cji książ­ko­wych, a następ­nie ich pobie­ra­nie i odtwa­rza­nie we wła­snych urzą­dze­niach (kom­pu­ter, tele­fon, urzą­dze­nia prze­no­śne). Będą tam udo­stęp­nia­ne publi­ka­cje bele­try­stycz­ne, nauko­we i spe­cja­li­stycz­ne. Do plat­for­my będą mia­ły dostęp jedy­nie oso­by nie­peł­no­spraw­ne, po uprzed­nim zalogowaniu.

źró­dło: http://www.mpips.gov.pl/