Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Onko­Rejs Marsz Gra­ni­ca­mi Pol­ski 2016

wycieczkaKaż­dy może dołączyć

Przed­sta­wi­cie­le Koła Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Wal­ki z Kalec­twem w Słu­bi­cach oraz Sto­wa­rzy­sze­nia Euro­Ju­me­la­ges w Gorzo­wie Wlkp. są part­ne­ra­mi w reali­za­cji ogól­no­pol­skiej akcji Onko­Rejs Marsz Gra­ni­ca­mi Pol­ski 2016. Jak mówi Adam Pohol­ski lokal­ny koor­dy­na­tor akcji: w ter­mi­nie od 21 do 27 sierp­nia przej­dzie­my ponad 100 kilo­me­tro­wy odci­nek wzdłuż Pol­skiej gra­ni­cy od Kostrzy­na nad Odrą przez Słu­bi­ce do Gubina.

 

Głów­nym celem pro­jek­tu jest zwró­ce­nie uwa­gi na nie­zwy­kle waż­ną rolę pro­fi­lak­ty­ki w wykry­wa­niu cho­rób nowo­two­ro­wych. Jak wska­zu­ją spe­cja­li­ści wcze­sne wykry­cie raka daje nie­mal stu­pro­cen­to­wą gwa­ran­cję wyzdro­wie­nia. W mar­szu może uczest­ni­czyć każ­dy, będą oso­by w trak­cie lecze­nia, oso­by po prze­by­tej cho­ro­bie nowo­two­ro­wej oraz z inny­mi scho­rze­nia­mi i nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, któ­re chcą poko­nać wła­sne sła­bo­ści oraz moty­wo­wać innych do dba­nia o wła­sne zdro­wie. Jak pod­kre­śla Urszu­la Olszow­ska, pre­zes słu­bic­kie­go Koła Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Wal­ki z Kalec­twem, każ­dy wysi­łek daje radość, doda­je ener­gii, dla­te­go na tra­sie może do nas dołą­czyć każ­dy kto chce przejść dany odcinek.

 

W tra­sę pie­chu­rzy będą wyru­szać o godzi­nie 9.00 kolej­no 21 sierp­nia z Kostrzy­na nad Odrą do Górzy­cy, 22 sierp­nia z Górzy­cy do Drze­ci­na, 23 sierp­nia z Drze­ci­na do Słu­bic, 24 sierp­nia ze Słu­bic do Frank­fur­tu nad Odrą. Powrót do Słu­bic, 25 sierp­nia ze Słu­bic do Świec­ka, 26 sierp­nia ze Świec­ka do Rąpic, 27 sierp­nia z Rąpic do Gubi­na. – Każ­de­go dnia mamy zapla­no­wa­ne rów­nież spo­tka­nia z miesz­kań­ca­mi pod­czas któ­rych będzie­my roz­ma­wiać o zdro­wiu, pro­fi­lak­ty­ce, lecze­niu oraz poko­ny­wa­niu wła­snych ogra­ni­czeń – doda­je U. Olszowska.

 

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne udzia­łem w całym mar­szu lub w wię­cej niż jed­nym dniu mogą zgło­sić się do 30 lip­ca. Jed­no­dnio­wy udział moż­na zgło­sić do 16 sierp­nia wypeł­nia­jąc for­mu­larz zgło­sze­nio­wy onli­ne na stro­nie www.twkslubice.eurojumelages.org.pl lub kon­tak­tu­jąc się z koor­dy­na­to­rem mar­szu Ada­mem Pohol­skim ema­il: sekretariat@jumelages.org.pl.

 

Infor­ma­cje o pozo­sta­łych odcin­kach mar­szu oraz koor­dy­na­to­rach regio­nal­nych dostęp­ne są na stro­nie www.onkorejs.pl

Doro­ta Pilecka

Fot. Archi­wum Sto­wa­rzy­sze­nia EuroJumelages