Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„Access City Award 2017”

Po raz siód­my mia­sta z państw Unii Euro­pej­skie, liczą­ce powy­żej 50 000 miesz­kań­ców mogą wziąć udział w kon­kur­sie, w ramach któ­re­go zosta­nie oce­nio­na ich dostęp­ność dla osób nie­peł­no­spraw­nych i starszych.

Na nagro­dę mają szan­se mia­sta, reali­zu­ją­ce stra­te­gie i dzia­ła­nia, dzię­ki któ­rym nie ma barier, a jest wię­cej miejsc do życia i pra­cy dla wszyst­kich miesz­kań­ców. Przed­sta­wi­cie­le aglo­me­ra­cji, chcą­cy zgło­sić je do kon­kur­su, mogą to zro­bić do ósme­go wrze­śnia 2016roku. Za pomo­cą spe­cjal­ne­go for­mu­la­rza, dostęp­ne­go na stro­nie Komi­sji Europejskiej.

Nagro­dy dla naj­lep­szych miast zosta­ną wrę­czo­ne w Bruk­se­li pod­czas kon­fe­ren­cji z oka­zji Euro­pej­skie­go Dnia Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Odbę­dzie się ona naj­praw­do­po­dob­niej 29 listo­pa­da 2016 roku. Trzy mia­sta zosta­ną nagro­dzo­ne, a dwa wyróżnione.