Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Week­end atrakcji

muzeum logoJuż w ten pią­tek — 22 lip­ca po godz. 18 00 w Muzeum Prze­my­słu i Kolej­nic­twa na Ślą­sku kino ple­ne­ro­we „Dif­fe­rent Point of View”, jego celem jest pro­pa­go­wa­nie ambit­ne­go kina doku­men­tal­ne­go, fabu­lar­ne­go i ani­mo­wa­ne­go za pomo­cą ple­ne­ro­wych sean­sów fil­mo­wych wśród dzie­ci, mło­dzie­ży i osób doro­słych, krze­wie­nie kre­atyw­nych postaw oraz kształ­to­wa­nie świa­do­mo­ści arty­stycz­nej uczest­ni­ków pro­jek­tu dzię­ki wyda­rze­niom towarzyszącym.

Peł­ny pro­gram:
http://muzeumtechniki.pl/dif­fe­rent-point-of-view-w-muzeum-prze­my­slu-i-kolej­nic­twa-na-sla­sku/  

Oczy­wi­ście nie zapo­mnij­cie na naszym Waka­cyj­nym Pocią­gu Muze­al­nym, któ­ry nie­zmien­nie kur­su­je na tra­sie Jawo­rzy­na Śla­ska- Świd­ni­ca-Krzy­żo­wa. Skład Waka­cyj­ne­go Pocią­gu Muze­al­ne­go two­rzy loko­mo­ty­wa paro­wa TKt48-18 z 1951 r. oraz dwa wago­ny oso­bo­we serii Ci28 z 1928 r. Do Pań­stwa dys­po­zy­cji odda­je­my dwa pocią­gi – poran­ne­go Czer­wo­ne­go Baro­na oraz popo­łu­dnio­we­go Pio­nie­ra. Roz­kład Jaz­dy Waka­cyj­ne­go Pocią­gu Muze­al­ne­go został skon­stru­owa­ny tak, żeby Podróż­ni mie­li oka­zję zwie­dzić atrak­cje cze­ka­ją­ce na każ­dej ze sta­cji. Roz­kład jaz­dy dostęp­ny: http://muzeumtechniki.pl/wakacyjny-pociag-muzealny/ 

Rów­nież w ten week­end czy­li  23 i 24 lip­ca zapra­sza­my na nie­czyn­ną sta­cję PKP w Jugo­wi­cach na Push Pull Par­ty 2016 — czy­li zawo­dy dre­zy­no­we. Rów­no­le­gle do zawo­dów i na dru­gi dzień ist­nie­je moż­li­wość prze­jaż­dżek spa­li­no­wy­mi dre­zy­na­mi w górę i dół linii nr 285, oraz spró­bo­wa­nia swo­ich sił na innych odmia­nach tych cie­ka­wych pojazdów.

Szcze­gó­ły: www.drezyny.org

A już w dłu­gi week­end sierp­nio­wy Festi­wal Zabyt­ków Tech­ni­ki 2016 — będzie to już 3 edy­cją wyda­rze­nia, w któ­rej udział zapo­wie­dzie­li dotych­cza­so­wi, ale tak­że zupeł­nie nowi uczestnicy…Retronauci, goście Festi­wa­lu, będą ponow­nie mie­li nie­po­wta­rzal­ną oka­zję zmie­rze­nia się z daw­ną tech­ni­ką w naj­lep­szym wyda­niu. Trwa jesz­cze zamy­ka­nie listy uczest­ni­ków, ale może­my już wyja­wić, że w tym roku udo­stęp­ni­my zwie­dza­ją­cym m.in. pocho­dzą­cą z lat 30-tych XX wie­ku uni­ka­to­wą sta­cję wzmac­nia­ko­wą w Świd­ni­cy, fabry­kę por­ce­la­ny ZPS Karo­li­na w Jawo­rzy­nie Ślą­skiej, Sta­rą Gazow­nię w Sobót­ce, młyn w Sie­dli­mo­wi­cach, Muzeum Kupiec­twa w Świd­ni­cy- ogól­nie mówiąc wszyst­kie zacho­wa­ne zabyt­ki prze­my­sło­we Aglo­me­ra­cji Wał­brzy­skiej. I na sam koniec wisien­ka na tor­cie ! Loko­mo­ty­wa TKt48 ujaw­ni swój pociąg do moto­ry­za­cji i popro­wa­dzi skład AUTO­MO­BI­LI­STA – na 6 mię­dzy­na­ro­do­wy zlot zabyt­ko­wych samo­cho­dów w Zam­ku Topacz

MOTOC­LAS­SIC WRO­CŁAW 2016, w dn. 13.08.2016 r. (sobo­ta).

Motoc­las­sic to jed­no z naj­więk­szych spo­tkań miło­śni­ków daw­nej moto­ry­za­cji w Pol­sce, orga­ni­zo­wa­ne jest cyklicz­nie od 6 lat. Histo­rycz­ne pojaz­dy, pre­zen­tu­ją­ce wszyst­kie epo­ki roz­wo­ju kla­sycz­nej moto­ry­za­cji, pre­zen­to­wa­ne są w malow­ni­czej sce­ne­rii zespo­łu pała­co­we­go ZAM­KU TOPACZ w Ślę­zy koło Wro­cła­wia. W zeszło­rocz­nej, V edy­cji, udział w zlo­cie wzię­ło udział 250 zabyt­ko­wych samo­cho­dów i moto­cy­kli z lat 1886 – 1980 r. Rezer­wa­cje biletów

Rezer­wa­cje bile­tów — muzeumtechniki.pl/auto­mo­bi­li­sta-muze­al­ny-pociag-specjalny-13–08-2016‑r/