Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapy­ta­nie ofer­to­we doty­czą­ce dru­ku pla­ka­tów i ulotek

 

ZAPY­TA­NIE OFER­TO­WE NR 1/07/2016

Doty­czy dru­ku pla­ka­tów i ulo­tek wraz z dostar­cze­niem pod wska­za­ne adre­sy w ramach pro­jek­tu” Mię­dzy­re­gio­nal­ne Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób z Nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków PFRON

 

I. ZAMA­WIA­JĄ­CY
Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych
ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A, 58–500 Jele­nia Góra
NIP: 611–24-47–442, REGON: 231127859, KRS: 0000100516

 

II. OKRE­ŚLE­NIE TRY­BU ZAMÓ­WIE­NIA:
Niniej­sze postę­po­wa­nie pro­wa­dzo­ne jest zgod­nie z zasa­dą kon­ku­ren­cyj­no­ści okre­ślo­ną w Wytycz­nych w zakre­sie kwa­li­fi­ko­wal­no­ści kosz­tów w ramach art. 36 usta­wy o reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej oraz zatrud­nia­niu osób nie­peł­no­spraw­nych ( zał. Nr 8 do Zasad wspie­ra­nia reali­za­cji zadań)

 

III. OPIS PRZED­MIO­TU ZAMÓ­WIE­NIA
1. OPIS SZCZE­GÓ­ŁO­WY:
Druk wraz z dostar­cze­niem pod wska­za­ne przez Zama­wia­ją­ce­go adre­sy ( 5 miejsc doce­lo­wych)
a. ULOT­KI:

 • For­mat ulo­tek A4 skła­da­ne na A5
 • Papier 135g/m2 kre­da mat
 • Zadruk: obu­stron­ny CMYK 4+4
 • Pro­jekt gra­ficz­ny: dostar­czo­ny przez Zama­wia­ją­ce­go, for­mat pro­jek­tu PDF
 • Nakład: 15 000 szt. ( 5 x 3000 szt, każ­de 3000 szt. o innej treści)
 • Tech­no­lo­gia dru­ku: offset
 • Opa­ko­wa­nie: Dostar­cze­nie w pudeł­ku, zabez­pie­czo­nym przed zniszczeniem

b. PLA­KA­TY:

 • For­mat pla­ka­tów A2
 • ZAFO­LIO­WA­NE
 • Papier 170g/m2 kre­da mat
 • Zadruk: jed­no­stron­ny CMYK 4+4
 • Pro­jekt gra­ficz­ny: dostar­czo­ny przez Zama­wia­ją­ce­go, for­mat pro­jek­tu PDF
 • Nakład: 5 x 70 szt. (każ­de 70 szt. o innej treści)
 • Tech­no­lo­gia dru­ku: offset
 • Opa­ko­wa­nie: Dostar­cze­nie w pudeł­ku, zabez­pie­czo­nym przed zniszczeniem

2. Zama­wia­ją­cy nie dopusz­cza moż­li­wo­ści skła­da­nia ofert częściowych.

3. Zama­wia­ją­cy nie dopusz­cza moż­li­wo­ści powie­rze­nia czę­ści lub cało­ści zamó­wie­nia podwykonawcom.

 

IV. TER­MIN WYKO­NA­NIA ZAMÓ­WIE­NIA
Ter­min reali­za­cji zamó­wie­nia   01 sierp­nia 2016r.

 

V. WARUN­KI UDZIA­ŁU W POSTĘ­PO­WA­NIU:
1. O udzie­le­nie zamó­wie­nia mogą się ubie­gać Wyko­naw­cy któ­rzy:
a) Posia­da­ją upraw­nie­nia do wyko­ny­wa­nia okre­ślo­nej dzia­łal­no­ści lub czyn­no­ści, jeśli prze­pi­sy pra­wa nakła­da­ją obo­wią­zek posia­da­nie takich upraw­nień;
b) Dys­po­nu­ją poten­cja­łem tech­nicz­nym do wyko­na­nia zamówienia.

2. Nie­speł­nie­nie cho­ciaż­by jed­ne­go z wymie­nio­nych wyżej warun­ków skut­ko­wać będzie wyklu­cze­niem poten­cjal­ne­go Wyko­naw­cy z postę­po­wa­nia (ofer­tę Wyko­naw­cy wyklu­czo­ne­go uwa­ża się za odrzuconą).

 

VI. WYŁĄ­CZE­NIE POD­MIO­TÓW POWIĄ­ZA­NYCH Z ZAMA­WIA­JĄ­CYM Z UDZIA­ŁU W POSTĘ­PO­WA­NIU:
Zama­wia­ją­cy infor­mu­je, że nie może udzie­lać zamó­wie­nia pod­mio­tom powią­za­nym z nim oso­bo­wo lub kapi­ta­ło­wo. Przez powią­za­nia kapi­ta­ło­we lub oso­bo­we rozu­mie się wza­jem­ne powią­za­nia mię­dzy Zama­wia­ją­cym lub oso­ba­mi upo­waż­nio­ny­mi do zacią­ga­nia zobo­wią­zań w imie­niu Zama­wia­ją­ce­go lub oso­ba­mi wyko­nu­ją­cy­mi w imie­niu Zama­wia­ją­ce­go czyn­no­ści zwią­za­ne z przy­go­to­wa­niem  i prze­pro­wa­dze­niem pro­ce­du­ry wybo­ru wyko­naw­cy a wyko­naw­cą, pole­ga­ją­ce w szcze­gól­no­ści na:
a) Uczest­ni­cze­niu w spół­ce jako wspól­nik spół­ki cywil­nej lub spół­ki oso­bo­wej;
b) Posia­da­niu co naj­mniej 10% udzia­łów lub akcji;
c) Peł­nie­niu funk­cji człon­ka orga­nu nad­zor­cze­go lub zarzą­dza­ją­ce­go, pro­ku­ren­ta, peł­no­moc­ni­ka;
d) Pozo­sta­wa­niu w związ­ku mał­żeń­skim, w sto­sun­ku pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii pro­stej, pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii bocz­nej do dru­gie­go stop­nia lub w sto­sun­ku przy­spo­so­bie­nia opie­ki lub kurateli.

 

VIII. KRY­TE­RIA OCE­NY OFERT I WYBO­RU WYKO­NAW­CY
1. W celu wybo­ru naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty Zama­wia­ją­cy doko­na oce­ny i wybo­ru ofer­ty spo­śród Wyko­naw­ców speł­nia­ją­cych warun­ki okre­ślo­ne w punk­cie  V i VI w opar­ciu o nastę­pu­ją­ce kry­te­ria wybo­ru:
Ceny – 100%

2. Zama­wia­ją­cy zastrze­ga sobie pra­wo wery­fi­ka­cji danych przed­sta­wio­nych w ofercie. 

3. W przy­pad­ku prze­kro­cze­nia kwo­ty, jaką Zama­wia­ją­cy dys­po­nu­je na sfi­nan­so­wa­nie zamó­wie­nia, dopusz­cza się nego­cja­cję ofe­ro­wa­nej ceny. W przy­pad­ku, gdy pomi­mo nego­cja­cji stro­ny nie dopro­wa­dzą do zawar­cia umo­wy, zamó­wie­nie może zostać powie­rzo­ne (po uprzed­nich nego­cja­cjach) Wyko­naw­cy, któ­ry zło­żył kolej­ną pod wzglę­dem punk­to­wym ofertę.

4. Ofer­ty skraj­ne,  rażą­co odbie­ga­ją­ce ceno­wo od ogól­nie przy­ję­tych sta­wek nie będą bra­ne pod uwagę.

 

IX. TER­MIN ZWIĄ­ZA­NIA OFER­TĄ
Ter­min zwią­za­nia ofer­tą to 30 dni kalen­da­rzo­wych od dnia upły­wu ter­mi­nu skła­da­nia ofert. 

 

X. OSO­BA UPRAW­NIO­NA DO KON­TAK­TU
Moni­ka Żak, koor­dy­na­tor­ka pro­jek­tu, wyłącz­nie dro­gą mailo­wą:koordynator@kson.pl

 

XI. MIEJ­SCE, TER­MIN I SPO­SÓB SKŁA­DA­NIA OFERT   
1. Ofer­ta powin­na być prze­sła­na za pośred­nic­twem:
- pocz­ty elek­tro­nicz­nej (ska­ny ory­gi­na­łów) na adres: koordynator@kson.pl (w tytu­le maila pro­szę napi­sać: „druk — ofer­ta”),
— fak­sem na nr: 75 75 23 183, 
- pocz­ty,
- kurie­ra lub też
- dostar­czo­na oso­bi­ście na  adres: ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A, 58–500 Jele­nia Góra
do dnia 25.07.2016r. do godz. 15.30, wraz z załą­czo­ną kse­ro­ko­pią (skan) wypi­su z reje­stru przed­się­bior­ców lub zaświad­cze­nia z ewi­den­cji dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. W przy­pad­ku prze­sył­ki pocz­tą liczy się data wpływu.

2. Wybór naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty zosta­nie ogło­szo­ny do dnia 26.07.2016  w sie­dzi­bie Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych oraz na stro­nie inter­ne­to­wej pod adre­sem http://www.kson.pl

3. Ofer­ty zło­żo­ne po ter­mi­nie nie będą rozpatrywane.

4. Ofe­rent może przed upły­wem ter­mi­nu skła­da­nia ofert zmie­nić lub wyco­fać swo­ją ofertę.

5. W toku bada­nia i oce­ny ofert Zama­wia­ją­cy może żądać od ofe­ren­tów wyja­śnień doty­czą­cych tre­ści zło­żo­nych ofert.

6. Zapy­ta­nie ofer­to­we zamiesz­czo­no na stro­nie: http://www.kson.pl

 

XII. UNIE­WAŻ­NIE­NIE POSTĘ­PO­WA­NIA
Zama­wia­ją­cy zastrze­ga sobie moż­li­wość unie­waż­nie­nia postę­po­wa­nia bez poda­nia przy­czy­ny. W przy­pad­ku unie­waż­nie­nia postę­po­wa­nia, Zama­wia­ją­cy nie pono­si kosz­tów postępowania. 

 

XIII. UWA­GI KOŃ­CO­WE
Niniej­sze ogło­sze­nie nie jest ogło­sze­niem w rozu­mie­niu usta­wy pra­wo zamó­wień publicz­nych, a pro­po­zy­cje skła­da­ne przez zain­te­re­so­wa­ne pod­mio­ty nie są ofer­ta­mi w rozu­mie­niu kodek­su cywil­ne­go. Niniej­sze zapy­ta­nie ofer­to­we nie sta­no­wi zobo­wią­za­nia Zama­wia­ją­ce­go do zawar­cia umo­wy. Zama­wia­ją­cy może odstą­pić od pod­pi­sa­nia umo­wy bez poda­nia uza­sad­nie­nia swo­jej decyzji. 

 

XIV. POSTA­NO­WIE­NIA KOŃ­CO­WE
Do zapy­ta­nia ofer­to­we­go dołą­czo­no:
- załącz­nik nr 1 For­mu­larz ofer­to­wy
- załącz­nik nr 2 Oświad­cze­nie o speł­nie­niu warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu (pro­szę załą­czyć do ofer­ty)
- załącz­nik nr 3 Oświad­cze­nie o bra­ku powią­zań kapi­ta­ło­wych i oso­bo­wych (pro­szę załą­czyć do oferty)

 

20.07. 2016 r. Sta­ni­sław Schu­bert, pre­zes KSON
(data i pod­pis Zamawiającego)

Niniej­sze zapy­ta­nie ofer­to­we nie sta­no­wi zobo­wią­za­nia do zło­że­nia zamówienia.