Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Życie górą

zycie2Trzy nie­zwy­kłe kobie­ty w trzy czerw­co­we dni zdo­by­ły trzy szczy­ty z Koro­ny Gór Pol­skich. Kobie­ty, któ­rych nie moż­na opi­sać w kil­ku sło­wach, kobie­ty, któ­rych dzia­ła­nia prze­kra­cza­ją barie­ry, kobie­ty, któ­rych posta­wa moty­wu­je do życia pełnią. 

 

Adria­na Szklarz zna­na jest jako autor­ka książ­ki „Kobie­ta z męskim ser­cem” wyda­nej w 2016 roku opi­su­ją­cej jej wal­kę z cho­ro­bą, oso­bi­ste prze­ży­cia, nadzie­je i roz­ter­ki, a tak­że spo­sób na aktyw­ne życie po prze­szcze­pie ser­ca. Adria­na Szklarz jest orga­ni­za­to­rem Ogól­no­pol­skie­go Mar­szu Nor­dic Wal­king im. prof. Zbi­gnie­wa Reli­gi – Popie­ram Trans­plan­ta­cję. Jako jed­na z dwóch pierw­szych Polek po prze­szcze­pie, obe­szła wyspę Born­holm, poko­nu­jąc 120 km i 950 m pro­pa­gu­jąc hasło Trans­plant OK!

Dru­gą uczest­nicz­ką wyda­rze­nia „Życie górą” była Kata­rzy­na Ozi­mek – kobie­ta po prze­by­tej cho­ro­bie nowo­two­ro­wej, che­mio­te­ra­pii oraz hor­mo­no­te­ra­pii. Kobie­ta, któ­ra prze­ko­na­ła sie­bie i robi wszyst­ko aby prze­ko­nać innych, że nowo­twór to nie wyrok. Wie że bar­dzo dużo zale­ży od wła­sne­go nasta­wie­nia oraz posta­wy wobec życia i cho­ro­by. Trze­cią uczest­nicz­ką wypra­wy jest kobie­ta, któ­ra prze­by­ła ope­ra­cję krę­go­słu­pa. Mag­da­le­na Kubac­ka prze­szła nie­pla­no­wa­ną ope­ra­cję prze­pro­wa­dzo­ną w try­bie pil­nym pod­czas poby­tu w Chor­wa­cji. Dziś zachę­ca wszyst­kich do dba­nia o wła­sne zdro­wie poprzez regu­lar­ny wysi­łek fizycz­ny. Jak mówi „war­to się ruszać, bie­gać, ćwi­czyć dla sie­bie ale tak­że dla swo­ich najbliższych”.zycie3

 

W czerw­cu od 8 do 10 te trzy nie­zwy­kłe kobie­ty zdo­by­ły trzy gór­skie szczy­ty o łącz­nej wyso­ko­ści 4.584m n.p.m., były to Babia Góra, Skrzycz­ne oraz Śnież­ka. – Do zdo­by­cia ostat­nie­go szczy­tu – Śnież­ki zapro­si­ły­śmy inne oso­by. Każ­de­go, kto chciał poko­nać wła­sne ogra­ni­cze­nia, poko­nać wła­sne sła­bo­ści, spró­bo­wać swo­ich sił i na szczy­cie razem z nami powie­dzieć Życie Górą – mówi Adria­na Szklarz. Rela­cja z całe­go wyda­rze­nia dostęp­na jest na stro­nie www.facebook.com/zyciegora/.

Doro­ta Pilec­ka
Fot. Facebook/zyciegora