Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Noc­le­gi w Rzy­mie za darmo!

RzymOso­by, któ­re mają nie mniej niż 65 pro­cent stop­nia nie­peł­no­spraw­no­ści, mogą liczyć na dar­mo­we zakwa­te­ro­wa­nie w sto­li­cy Włoch. Zarów­no samych inwa­li­dów, jak i ich opie­ku­nów zapra­sza­ją Księ­ża Orioniści.

 

Z ofer­ty Domu Piel­grzy­ma im. Św. Jana Paw­ła II w Rzy­mie na Mon­te Mario mogą sko­rzy­stać uczest­ni­cy piel­grzy­mek, któ­rym prze­wod­ni­czy kapłan lub sio­stra zakon­na. Jest to z pew­no­ścią nie lada grat­ka dla miło­śni­ków podró­ży i zwie­dza­nia, zwłasz­cza, że nie­peł­no­spraw­ni goście mogą liczyć tak­że na dar­mo­we wyży­wie­nie i wodę mine­ral­ną do picia.

Kwe­stie for­mal­ne
Oso­by zain­te­re­so­wa­ne muszą pamię­tać o prze­ka­za­niu peł­nej listy z orze­cze­nia­mi o nie­peł­no­spraw­no­ści uczest­ni­ków piel­grzym­ki, jak i o tym, że na jed­ne­go opie­ku­na mają przy­pa­dać dwie oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Poza tym każ­dy tury­sta w Rzy­mie musi liczyć się z opła­tą do urzę­du mia­sta w wyso­ko­ści 3,50 euro dzien­nie. Księ­żą Orio­ni­ści nie mają na nią żad­ne­go wpły­wu. Kwo­ta ta jest pobie­ra­na w dniu przy­jaz­du do sto­li­cy Włoch.
Do Domu Piel­grzy­ma im. Św. Jana Paw­ła II w Rzy­mie na Mon­te Mario mogą udać się wszy­scy tury­ści. Z tym, że oso­by, nie mogą­ce liczyć na żad­ną zniż­kę, będą musia­ły zapła­cić 57 euro dzien­nie za pobyt w nim.

Z ini­cja­ty­wy Świę­te­go Jana Paw­ła II
Księ­ża Orio­ni­ści zna­ni są od lat z pro­wa­dze­nia ośrod­ka dla nie­peł­no­spraw­nych sie­rot przy Mon­te Mario w Rzy­mie, jest to tzw. Małe Kot­to­len­go. Świę­ty Jan Paweł II chciał, żeby wła­śnie tam powstał Dom Piel­grzy­ma dla inwalidów.