Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Bez­piecz­na szko­ła, bez­piecz­na przyszłość

BezpiecznaSzkola3Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych przez naj­bliż­sze trzy lata będzie reali­zo­wać kolej­ne bar­dzo waż­ne zada­nie. Pro­jekt zaty­tu­ło­wa­ny „Bez­piecz­na Szko­ła, bez­piecz­na przy­szłość” ofi­cjal­nie roz­po­czę­ty został 8 lip­ca 2016 roku

Celem pro­jek­tu „Bez­piecz­na szko­ła, bez­piecz­na przy­szłość” jest zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa w śro­do­wi­sku szkol­nym poprzez two­rze­nie przy­ja­zne­go miej­sca pra­cy i nauki – rodzaj zagro­że­nia: TERRORYZM.

Zada­niem pro­jek­tu jest prze­pro­wa­dze­nie prze­glą­du pla­có­wek oświa­to­wych, szko­leń dla pra­cow­ni­ków szkół oraz wyda­nie reko­men­da­cji do szkol­nych pro­ce­dur bez­pie­czeń­stwa. Dzia­ła­nia obej­mą ponad 2 tys. szkół na tere­nie całe­go kraju.

W bie­żą­cym roku zapla­no­wa­no reali­za­cję dzia­łań w 333 szko­łach pod­sta­wo­wych, gim­na­zjal­nych i śred­nich, pro­jekt reali­zo­wa­ny będzie rów­nież w roku 2017 oraz 2018.BezpiecznaSzkola1

Cie­szę się bar­dzo — mówi Sta­ni­sław Schu­bert Pre­zes KSON‑u, że uda­ło nam się pozy­skać środ­ki finan­so­we na to zada­nie. W głów­nej mie­rze zawa­ży­ło nasze doświad­cze­nie przy reali­za­cji poprzed­nich oświa­to­wych i spo­łecz­nych pro­jek­tów. War­to tu wspo­mnieć o Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych czy cho­ciaż­by pro­gra­mu akty­wi­zu­ją­ce­go oso­by nie­peł­no­spraw­ne, któ­re pod­ję­ły zatrud­nie­nie w bran­ży tury­stycz­nej. War­to dodać, że pro­ce­du­ry bez­pie­czeń­stwa nie uwzględ­nia­ją dotych­czas spe­cy­fi­ki nie­peł­no­spraw­no­ści. Inna jest reak­cja na okre­ślo­ne pole­ce­nie w sytu­acji kry­zy­so­wej, uczniów np. z auty­zmem, nie­do­wi­dzą­cych lub nie­do­sły­szą­cych i z tego tak­że powo­du reali­za­cja tego pro­jek­tu przez KSON jest uzasadniona.

BezpiecznaSzkola2Pro­jekt ten finan­so­wa­ny jest ze środ­ków Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej — doda­je Iwo­na Pikosz, koor­dy­na­tor pro­jek­tu. Chcąc zre­ali­zo­wać pro­jekt zgod­nie z jego zało­że­nia­mi, zapew­nić wyso­ką jakość podej­mo­wa­nych dzia­łań, a przede wszyst­kim zre­ali­zo­wać głów­nie zało­że­nia: pobu­dze­nie świa­do­mo­ści i wypra­co­wa­nie umie­jęt­no­ści poste­po­wa­nia pra­cow­ni­ków oświa­ty na wypa­dek wystą­pie­nia sytu­acji zagro­że­nia w posta­ci wtar­gnię­cia osób nie­bez­piecz­nych z zewnątrz, w pierw­szej kolej­no­ści prze­szko­li­li­śmy 25 osób – szko­le­niow­ców, pre­le­gen­tów, tre­ne­rów, zaan­ga­żo­wa­nych do reali­za­cji projektu. 

Pod­czas szko­le­nia nie­zwy­kle miło było nam gościć Naczel­ni­ka Wydzia­łu Edu­ka­cji i Spor­tu Paw­ła Doma­ga­łę oraz Panią Ewę Woł­czyk — dyrek­tor biu­ra posel­skie­go Pani Poseł Marze­ny Macha­łek, któ­ra wspie­ra­ła, tak­że mery­to­rycz­nie, przy­go­to­wa­nie wnio­sku do MEN. Jed­nym z pre­le­gen­tów spo­tka­nia był Naczel­nik Wydzia­łu Pre­wen­cji jele­nio­gór­skiej Poli­cji Tomasz Szczu­row­ski, któ­ry opo­wia­dał o zagro­że­niach ter­ro­ry­stycz­nych i meto­dach zwal­cza­nia przestępczości. BezpiecznaSzkola4

Miło mi, że ten pro­jekt roz­po­czy­na się wła­śnie w Jele­niej Górze. Jeste­śmy pierw­szym woje­wódz­twem w kra­ju, któ­re prze­pro­wa­dza szko­le­nia doty­czą­ce zagro­żeń w szko­łach. Zosta­łem odde­le­go­wa­ny do peł­nie­nia roli szko­lą­ce­go decy­zją Komen­dan­ta Miej­skie­go Poli­cji w Jele­niej Górze. Nasz pro­gram niczym prak­tycz­nie się nie róż­ni od zada­nia, któ­re odby­wa się pod patro­na­tem FBI.

Pro­jekt, któ­ry roz­po­czął się 8 lip­ca reali­zo­wa­ny będzie do koń­ca roku 2018. 

“Pro­jekt finan­so­wa­ny ze środ­ków Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Narodowej”

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds