Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Sta­ra­my się, aby środ­ków na reha­bi­li­ta­cję było więcej

prezesmaleWywiad z Rober­tem Kwiat­kow­skim, Pre­ze­sem Zarzą­du Pań­stwo­we­go Fun­dusz Reha­bi­li­ta­cji Osób Niepełnosprawnych

– Jak oce­nia Pan kon­dy­cję i struk­tu­rę PFRON? Czy pla­nu­je Pan jakieś zmia­ny? (jakie)
Robert Kwiat­kow­ski: Po 25 latach funk­cjo­no­wa­nia Fun­du­szu nale­ży przyj­rzeć się wszyst­kim jego dzia­ła­niom. Bar­dzo czę­sto zda­rza się, że przy róż­nych pro­ce­sach zacho­dzą­cych w orga­ni­za­cji, gubi ona swo­ją misję. Chciał­bym sku­pić się na efek­tyw­no­ści dzia­łań i zapro­po­no­wać zmia­ny. To ogrom­ne wyzwa­nie zarząd­cze. Na począ­tek prze­pro­wa­dzi­li­śmy rze­tel­ną ana­li­zę sta­nu PFRON. Pre­zen­to­wa­łem jej wyni­ki na kon­fe­ren­cji pra­so­wej Mini­ster Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej 21 czerw­ca. Na tej samej kon­fe­ren­cji Peł­no­moc­nik Rzą­du do Spraw Osób Nie­peł­no­spraw­nych ogło­sił sze­ro­kie kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne usta­wy o reha­bi­li­ta­cji. Fun­dusz uczest­ni­czy w tych wszyst­kich działaniach.

PFRON powi­nien peł­nić słu­żeb­ną rolę wobec Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Zada­nie Fun­du­szu jakim jest gospo­da­ro­wa­nie środ­ka­mi na akty­wi­za­cję zawo­do­wą i reha­bi­li­ta­cję spo­łecz­ną, powin­no być reali­zo­wa­ne w spo­sób jak naj­bar­dziej dopa­so­wa­ny do indy­wi­du­al­nych potrzeb Osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Ozna­cza to roz­bu­do­wę pio­nu ana­li­tycz­ne­go, więk­szą aktyw­ność infor­ma­cyj­no-pro­mo­cyj­ną, oraz roz­wój współ­pra­cy z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi. Pla­nu­ję rów­nież prze­kształ­ce­nie Oddzia­łów PFRON w regio­nal­ne cen­tra infor­ma­cji i wspar­cia dla Osób Niepełnosprawnych.

– W tym roku zwięk­szo­no o 40 milio­nów zło­tych środ­ki prze­zna­cza­ne na reha­bi­li­ta­cję Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Czy to jed­no­ra­zo­wa sytu­acja czy może pew­na ten­den­cja?
– Środ­ki zwięk­szo­no w dwóch pozy­cjach: po pierw­sze, na reali­za­cję zadań przez samo­rzą­dy – z 880 mln do prze­szło 920 mln zło­tych. A po dru­gie: w kwiet­niu wzro­sła pula środ­ków na wspar­cie pro­jek­tów orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych do 210 milio­nów zło­tych. Dla porów­na­nia, w 2015 roku orga­ni­za­cje uzy­ska­ły dofi­nan­so­wa­nie w wyso­ko­ści 178 milio­nów zło­tych. W tej chwi­li współ­pra­ca z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi prze­kła­da się na ogrom­ną licz­bę war­to­ścio­wych dzia­łań na rzecz Osób Nie­peł­no­spraw­nych. W zeszłym roku zre­ali­zo­wa­no 786 róż­nych pro­jek­tów.
Będzie­my sta­rać się, aby w kolej­nych latach zna­czą­co wzro­sła kwo­ta środ­ków na wspar­cie reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Dużo będzie zale­ża­ło jed­nak od moż­li­wo­ści finan­so­wych Funduszu. –

Orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we zgła­sza­ją sze­reg uwag doty­czą­cych pro­ce­dur oce­nia­nia wnio­sków. W jed­nym roku dany pro­jekt otrzy­mu­je wyso­ką licz­bę punk­tów, w kolej­nym roku ten sam pro­jekt jest już nisko oce­nia­ny. Z cze­go wyni­ka­ją te dys­pro­por­cje? Czy będą podej­mo­wa­ne dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do ujed­no­li­ce­nia sys­te­mu oce­nia­nia?
– Prze­pro­wa­dze­nie ana­li­zy sys­te­mu oce­nia­nia i mak­sy­mal­ne jego uprosz­cze­nie jest obo­wiąz­ko­we. Dys­pro­por­cje, o któ­rych mowa wyni­ka­ją z fak­tu, że przy­ję­li­śmy zasa­dę oce­ny każ­de­go wnio­sku przez dwóch eks­per­tów. Wnio­ski każ­do­ra­zo­wo loso­wa­ne są pomię­dzy eks­per­ta­mi. Taki sys­tem zapew­nia nie­za­leż­ność oce­ny i zabez­pie­cza przed uzna­nio­wo­ścią, ale ma też wady, nad któ­ry­mi pra­cu­je­my. Uru­cho­mi­li­śmy sze­ro­kie kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne – infor­ma­cję na ten temat moż­na zna­leźć na naszej witry­nie inter­ne­to­wej www.pfron.org.pl.

– Czy prze­wi­du­je Pan zwięk­sze­nie środ­ków na akty­wi­za­cję zawo­do­wą ON?
– Bli­sko 3 miliar­dy zło­tych rocz­nie prze­ka­zy­wa­ne jest na dofi­nan­so­wa­nie ćwierć milio­na wyna­gro­dzeń Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Waż­ne jest jed­nak zwró­ce­nie uwa­gi pra­co­daw­ców na fakt, że fir­ma otwar­ta na Oso­by Nie­peł­no­spraw­ne to fir­ma lepiej funk­cjo­nu­ją­ca. Pla­nu­je­my też reali­za­cję dużej kam­pa­nii spo­łecz­nej zwią­za­nej z zatrud­nia­niem Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Chce­my wejść w pre­mio­wa­nie zatrud­nie­nia na otwar­tym ryn­ku pra­cy i stwo­rzyć sys­tem war­to­ścio­wych miejsc pra­cy dla Osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Nie jest dobrze, że rynek pra­cy ofe­ru­je Oso­bom Nie­peł­no­spraw­nym głów­nie pra­ce dla osób o niskich kwa­li­fi­ka­cjach. Chce­my to zmienić.

– Jak oce­nia Pan reali­za­cję pro­gra­mu Aktyw­ny Samo­rząd? Otrzy­mu­je­my licz­ne sygna­ły od Czy­tel­ni­ków, że z róż­nych powo­dów nie mogą sko­rzy­stać z tych środ­ków.
– „Aktyw­ny Samo­rząd” zawie­ra roz­bu­do­wa­ny i kie­ro­wa­ny do wie­lu grup odbior­ców, kata­log form pomo­cy. Pro­gram skon­stru­owa­ny jest na zasa­dzie zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­ne­go wspar­cia, uza­leż­nio­ne­go od rodza­ju i stop­nia nie­peł­no­spraw­no­ści. Może to budzić wąt­pli­wo­ści, ale daje gwa­ran­cję, że pomoc kie­ro­wa­na jest efek­tyw­nie. Na przy­kład po wpro­wa­dze­niu oce­ny eks­perc­kiej do modu­łu obej­mu­ją­ce­go dofi­nan­so­wa­nie do pro­tez, wie­my, że nowo­cze­sne pro­te­zy tra­fia­ją do osób napraw­dę potrzebujących.

– Co chciał­by Pan prze­ka­zać Czy­tel­ni­kom „Nie­peł­no­spraw­ni Tu i Teraz”?
– Publi­ka­cje adre­so­wa­ne do Osób Nie­peł­no­spraw­nych są bar­dzo waż­nym ele­men­tem akty­wi­za­cji. Pisma te poru­sza­ją pro­ble­my istot­ne dla całe­go śro­do­wi­ska i przy­czy­nia­ją się do inte­gra­cji Osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Czy­tel­ni­kom życzę, aby Tu i Teraz, był miej­scem wymia­ny infor­ma­cji, jak rów­nież idei.

RED