Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„Oswa­ja­my sta­rość”: cykl dzia­łań akty­wi­zu­ją­cych oso­by 60+

Od sierp­nia br. Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych w part­ner­stwie z Klu­bem Senio­ra i Wolon­ta­riu­sza uru­cho­mi pro­gram „Oswo­ić sta­rość”. Zwięk­sza­ją­ca się popu­la­cja senio­rów, w tym coraz czę­ściej samot­nych, a tak­że ponad 4‑letnie doświad­cze­nia Sej­mi­ku w zakre­sie akty­wi­za­cji i inte­gra­cji osób star­szych zade­cy­do­wa­ły o przy­zna­niu środ­ków finan­so­wych na reali­za­cję tego pro­jek­tu z Mini­ster­stwa Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Społecznej.

Pro­jekt zakła­da zak­ty­wi­zo­wa­nie gru­py senio­rów w blo­kach tema­tycz­nych:
• Warsz­ta­ty pn. „Spraw­ny senior – oswa­ja­my umysł”, pod­czas któ­rych uczest­ni­cy pozna­ją teo­re­tycz­ne mode­le pomyśl­ne­go sta­rze­nia się a tak­że prak­tycz­ne wska­za­nia okre­ślo­nych metod dba­ło­ści i pobu­dza­nia spraw­no­ści umysłowej.

• Warsz­ta­ty pn. „Oswa­ja­my samot­ność” prze­zna­czo­ne dla osób, któ­re cier­pią po utra­cie naj­bliż­szych.
• Warsz­ta­ty edu­ka­cyj­ne pn. „Oswa­ja­my finan­se” w celu dosko­na­le­nia świa­do­mo­ści senio­rów w zakre­sie moż­li­wo­ści bez­piecz­ne­go posłu­gi­wa­nia się kar­ta­mi płat­ni­czy­mi a tak­że zadba­nia o wła­sną wia­ry­god­ność finan­so­wą.
• Warsz­ta­ty edu­ka­cyj­ne pn. „Oswa­ja­my budżet” czy­li, jak wią­zać koniec z koń­cem w wydat­kach domo­wych.
• Szko­le­nie „Ani­ma­tor grup senio­ral­nych”, któ­re­go celem jest przy­go­to­wa­nie senio­rów chęt­nych i goto­wych do pro­wa­dze­nia i ani­mo­wa­nia spo­tkań hob­by­stycz­nych i inte­gra­cyj­nych w śro­do­wi­skach senio­ral­nych.
• Spo­tka­nia hob­by­stycz­no-tema­tycz­ne mode­ro­wa­ne przez pro­fe­sjo­nal­nych ani­ma­to­rów w czte­rech blo­kach tema­tycz­nych: hob­by, tury­sty­ka i rekre­acja, sport i zdro­wie, kul­tu­ra i edukacja.

Głów­nym miej­scem pro­wa­dzo­nych dzia­łań i zajęć będzie utwo­rzo­na w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w ramach niniej­sze­go pro­jek­tu Kawia­ren­ka Aktyw­ne­go Seniora.

Isto­tą pro­jek­tu jest utrwa­la­nie poten­cja­łu aktyw­no­ści spo­łecz­nej senio­rów i sze­ro­kie­go otwie­ra­nia się senio­rów na śro­do­wi­sko w celu popra­wy jako­ści wła­sne­go życia. Zapra­sza­my do uczest­nic­twa w naszym pro­jek­cie zain­te­re­so­wa­nych senio­rów zamiesz­ka­łych w Jele­niej Górze i w oko­licz­nych miejscowościach.

Zgło­sze­nia do uczest­nic­twa w pro­jek­cie przyj­mo­wać będzie­my od 1 sierp­nia br.
Rekru­ta­cja odbę­dzie się na pod­sta­wie ankiet i indy­wi­du­al­nych konsultacji.

Infor­ma­cji udzie­la­my oso­bi­ście w sie­dzi­bie KSON Jele­nia Góra, Osie­dle Robot­ni­cze 47 A od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 10.oo do 16.oo oraz tele­fo­nicz­nie 75 752 42 54, 75 752 31 83 e‑mail: biuro@kson.pl