Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Sko­rzy­staj — rusza pro­gram „Aktyw­ny Samorząd”

autkoMiej­ski Ośro­dek Pomo­cy Spo­łecz­nej w Jele­niej Górze ponow­nie reali­zu­je nabór wnio­sków w ramach pilo­ta­żo­we­go pro­gra­mu „Aktyw­ny Samo­rząd”. Pro­gram skie­ro­wa­ny jest do nie­peł­no­spraw­nych miesz­kań­ców Mia­sta Jele­niej Góry.

W pro­gra­mie mogą uczest­ni­czyć oso­by nie­peł­no­spraw­ne posia­da­ją­ca waż­ne orze­cze­nie o stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści, z orze­czo­nym znacz­nym lub umiar­ko­wa­nym sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści. Oso­ba nie­peł­no­spraw­na może ubie­gać się o pomoc w ramach nastę­pu­ją­cych Obszarów:

Moduł I:

  • Obszar A Zada­nie 1 — pomoc w zaku­pie i mon­ta­żu oprzy­rzą­do­wa­nia do posia­da­ne­go samochodu,
  • Obszar A Zada­nie 2 — pomoc w uzy­ska­niu pra­wa jaz­dy kate­go­rii B,
  • Obszar B Zada­nie 1 — pomoc w zaku­pie sprzę­tu elek­tro­nicz­ne­go lub jego ele­men­tów oraz oprogramowania,
  • Obszar B Zada­nie 2 — dofi­nan­so­wa­nie szko­leń w zakre­sie obsłu­gi naby­te­go w ramach pro­gra­mu sprzę­tu elek­tro­nicz­ne­go i oprogramowania,
  • Obszar C Zada­nie 2 — pomoc w utrzy­ma­niu spraw­no­ści tech­nicz­nej posia­da­ne­go wóz­ka inwa­lidz­kie­go o napę­dzie elektrycznym,
  • Obszar C Zada­nie 3 — pomoc w zaku­pie pro­te­zy koń­czy­ny, w któ­rej zasto­so­wa­no nowo­cze­sne roz­wią­za­nia tech­nicz­ne, tj. pro­te­zy co naj­mniej na III pozio­mie jakości,
  • Obszar C Zada­nie 4 — pomoc w utrzy­ma­niu spraw­no­ści tech­nicz­nej posia­da­nej pro­te­zy koń­czy­ny, w któ­rej zasto­so­wa­no nowo­cze­sne roz­wią­za­nia tech­nicz­ne (co naj­mniej na III pozio­mie jakości),
  • Obszar D – pomoc w utrzy­ma­niu aktyw­no­ści zawo­do­wej poprzez zapew­nie­nie opie­ki dla oso­by zależ­nej tj. dziec­ka będą­ce­go pod opie­ką wnio­sko­daw­cy, prze­by­wa­ją­ce­go w żłob­ku lub przed­szko­lu albo pod inną tego typu opie­ką (dzien­ne­go opie­ku­na, nia­ni lub w ramach klu­bu dzie­cię­ce­go, punk­tu przed­szkol­ne­go, zespo­łu wycho­wa­nia przedszkolnego).

Poni­żej przed­sta­wia­my Pań­stwu szcze­gó­ło­we warun­ki jakie musi speł­niać oso­ba nie­peł­no­spraw­na by moc ubie­gać się o pomoc w ww. Modu­łach. Ponad­to nad­mie­nia­my, że 2016 r. pre­fe­ro­wa­ne będą wnio­ski doty­czą­ce osób nie­peł­no­spraw­nych, któ­re stu­diu­ją lub są zatrud­nio­ne oraz wnio­ski w ramach Obsza­ru C Zada­nie nr 3.

 Obszar A:

a. Zada­nie 1:
• znacz­ny lub umiar­ko­wa­ny sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści lub orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści,
• wiek do lat 18 lub wiek aktyw­no­ści zawo­do­wej lub zatrud­nie­nie,
• dys­funk­cja narzą­du ruchu,

b. Zada­nie 2:
• znacz­ny lub umiar­ko­wa­ny sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści,
• wiek aktyw­no­ści zawo­do­wej,
• dys­funk­cja narzą­du ruchu,

Obszar B:
• znacz­ny sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści lub orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści,
• wiek do lat 18 lub wiek aktyw­no­ści zawo­do­wej lub zatrud­nie­nie,
• dys­funk­cja obu koń­czyn gór­nych lub narzą­du wzroku,

Obszar C:

a. Zada­nie 2:
• znacz­ny sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści lub orze­cze­nie o niepełnosprawności,

b. Zada­nie 3 i 4:
• sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści,
• wiek aktyw­no­ści zawo­do­wej lub zatrud­nie­nie,
• potwier­dzo­na opi­nią eks­per­ta PFRON sta­bil­ność pro­ce­su cho­ro­bo­we­go,
• potwier­dzo­ne opi­nią eks­per­ta PFRON roko­wa­nia uzy­ska­nia zdol­no­ści do pra­cy w wyni­ku wspar­cia udzie­lo­ne­go w programie,

Obszar D:
• znacz­ny lub umiar­ko­wa­ny sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści,
• aktyw­ność zawo­do­wa,
• peł­nie­nie roli opie­ku­na praw­ne­go dziecka.

Mak­sy­mal­na kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia w ramach modu­łu I wyno­si, w przypadku:

Obsza­ru A:

a) w Zada­niu nr 1 – 5.000 zł,

b) w Zada­niu nr 2 – 2.100 zł, w tym:
– dla kosz­tów kur­su i egza­mi­nów – 1.500 zł,
– dla pozo­sta­łych kosz­tów uzy­ska­nia pra­wa jaz­dy w przy­pad­ku kur­su poza miej­sco­wo­ścią zamiesz­ka­nia wnio­sko­daw­cy (kosz­ty zwią­za­ne z zakwa­te­ro­wa­niem, wyży­wie­niem i dojaz­dem w okre­sie trwa­nia kur­su) – 600 zł,

 

Obsza­ru B:

a) w Zada­niu nr 1:
– dla oso­by nie­wi­do­mej – 20.000 zł, z cze­go na urzą­dze­nia braj­low­skie 12.000 zł,
– dla pozo­sta­łych osób z dys­funk­cją narzą­du wzro­ku – 8.000 zł,
– dla oso­by z dys­funk­cją obu koń­czyn gór­nych – 5.000 zł,

b) w Zada­niu nr 2:
– dla oso­by głu­cho­nie­wi­do­mej – 4.000 zł,
– dla pozo­sta­łych adre­sa­tów obsza­ru – 2.000 zł,

z moż­li­wo­ścią zwięk­sze­nia kwo­ty dofi­nan­so­wa­nia w indy­wi­du­al­nych przy­pad­kach, mak­sy­mal­nie o 100%, wyłącz­nie w przy­pad­ku, gdy poziom dys­funk­cji narzą­du wzro­ku wyma­ga zwięk­sze­nia licz­by godzin szkolenia,

 

Obsza­ru C:

a) w Zada­niu nr 2 – 2.000 zł,

b) w Zada­niu nr 3 dla pro­te­zy na III pozio­mie jako­ści, przy ampu­ta­cji:
– w zakre­sie ręki – 9.000 zł,
– przed­ra­mie­nia – 20.000 zł,
– ramie­nia i wyłusz­cze­niu w sta­wie bar­ko­wym – 26.000 zł,
– na pozio­mie pod­udzia – 14.000 zł,
– na wyso­ko­ści uda (tak­że przez staw kola­no­wy) – 20.000 zł,
– uda i wyłusz­cze­niu w sta­wie bio­dro­wym – 25.000 zł,

z moż­li­wo­ścią zwięk­sze­nia kwo­ty dofi­nan­so­wa­nia w wyjąt­ko­wych przy­pad­kach i wyłącz­nie wte­dy, gdy celo­wość zwięk­sze­nia jako­ści pro­te­zy do pozio­mu IV (dla zdol­no­ści do pra­cy wnio­sko­daw­cy), zosta­nie zare­ko­men­do­wa­na przez eks­per­ta PFRON,

c) w Zada­niu nr 4 – do 30% kwot, o któ­rych mowa w lit. c,

d) w Zada­niu nr 3 i nr 4 dla refun­da­cji kosz­tów dojaz­du bene­fi­cjen­ta pro­gra­mu na spo­tka­nie z eks­per­tem PFRON lub kosz­tów dojaz­du eks­per­ta PFRON na spo­tka­nie z bene­fi­cjen­tem pro­gra­mu – w zależ­no­ści od ponie­sio­nych kosz­tów, nie wię­cej niż 200 zł,

 

Obsza­ru D
– 200 zł mie­sięcz­nie, nie wię­cej niż 2.400 zł w cią­gu roku – tytu­łem kosz­tów opie­ki nad jed­ną (każ­dą) oso­bą zależną.

 

Moduł II – pomoc w uzy­ska­niu wykształ­ce­nia na pozio­mie wyż­szym poprzez dofi­nan­so­wa­nie kosz­tów edu­ka­cji w szko­le poli­ce­al­nej, kole­gium lub w szko­le wyż­szej (stu­dia pierw­sze­go stop­nia, stu­dia dru­gie­go stop­nia, jed­no­li­te stu­dia magi­ster­skie, stu­dia pody­plo­mo­we lub dok­to­ranc­kie pro­wa­dzo­ne przez szko­ły wyż­sze w sys­te­mie sta­cjo­nar­nym / dzien­nym lub nie­sta­cjo­nar­nym / wie­czo­ro­wym / zaocz­nym lub eks­ter­ni­stycz­nym, w tym rów­nież za pośred­nic­twem Internetu).

 

Warun­ki uczest­nic­twa oso­by nie­peł­no­spraw­nej w pro­gra­mie w modu­le II:

1. znacz­ny lub umiar­ko­wa­ny sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści,
2. nauka w szko­le wyż­szej lub szko­le poli­ce­al­nej lub kole­gium lub prze­wód dok­tor­ski otwar­ty poza stu­dia­mi doktoranckimi.

W ramach modu­łu II kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia ponie­sio­nych kosz­tów nauki, doty­czą­cych semestru/półrocza obję­te­go dofi­nan­so­wa­niem, wyno­si w przy­pad­ku:
1. dodat­ku na pokry­cie kosz­tów kształ­ce­nia – nie mniej niż 700 zł, mak­sy­mal­nie 1.000 zł,
2. dodat­ku na uisz­cze­nie opła­ty za prze­pro­wa­dze­nie prze­wo­du dok­tor­skie­go – do 4.000 zł,
3. opła­ty za naukę (cze­sne) – rów­no­war­tość kosz­tów cze­sne­go w ramach jed­nej, aktu­al­nie reali­zo­wa­nej for­my kształ­ce­nia na pozio­mie wyż­szym (na jed­nym kie­run­ku) — nie­za­leż­nie od daty ponie­sie­nia kosz­tów, przy czym dofi­nan­so­wa­nie powy­żej kwo­ty 3.000 zł jest moż­li­we wyłącz­nie w przy­pad­ku, gdy wyso­kość prze­cięt­ne­go mie­sięcz­ne­go docho­du wnio­sko­daw­cy nie prze­kra­cza kwo­ty 583 zł (net­to) na osobę.

 

Obec­nie trwa nabór wnio­sków w ramach Modu­łu I – od 27 czerw­ca 2016 r. do 30 sierp­nia 2016 r.

 

Nabór wnio­sków w ramach Modu­łu II, semestr zimo­wy 2016–17 roz­pocz­nie się od 01 wrze­śnia do 10 paź­dzier­ni­ka 2016 r.

 

For­mu­la­rze wnio­sków dostęp­ne są pod adre­sem www.mops.jelenia-gora.pl oraz w sie­dzi­bie MOPS, w Dzia­le Reha­bi­li­ta­cji, przy Al. Jana Paw­ła II 7 w poko­ju nr 8. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na stro­nie MOPS, PFRON www.pfron.org.pl oraz pod nume­ra­mi tel. 75 755 88 02 oraz 75 755 88 01 w godz. 7.30–15.30.