Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Mistrzo­stwa Pol­ski w Lek­ko­atle­ty­ce osób nie­peł­no­spraw­nych w Słupsku

Z dobrej stro­ny zapre­zen­to­wa­li się zawod­ni­cy z klu­bu spor­to­we­go nie­peł­no­spraw­nych “Start ‑Simet” w Jele­niej Górze na Mistrzo­stwach Pol­ski w Lek­ko­atle­ty­ce roze­gra­nych w dn.1 — 3 .07.2016r. w Słupsku.

Star­to­wa­ło ok.160 osób repre­zen­tu­ją­cych 36 Klu­bów nie­peł­no­spraw­nych w Pol­sce, w tym repre­zen­ta­cja Tune­zji przy­go­to­wu­ją­ca się do para­olim­pia­dy RIO.

Nasi zawod­ni­cy zdo­by­li 3 meda­le. Medal srebr­ny w gru­pie ampu­ta­cji zdo­był wete­ran spor­tu nie­peł­no­spraw­nych Wik­tor Żuryń­ski uzy­sku­jąc w oszcze­pie z pozy­cji sie­dzą­cej 2 ‑i wynik. Kamil Ski­tek był 2‑i w rzu­cie oszcze­pem i maczu­gą a Bogu­sław Zagrodz­ki był 3‑i w pchnię­ciu kulą w gru­pie osób z pora­że­niem mózgowym.

Wol­ski Łukasz w tej kate­go­rii scho­rzeń osią­gnął 5 miej­sca w pchnię­ciu kulą i rzu­cie oszcze­pem. Zawod­ni­cy ci star­to­wa­li z pio­zy­cji sie­dzą­cej na spe­cjal­nych sie­dzi­skach tzw.kozy. Są to mło­dzi zawod­ni­cy, roz­wo­jo­wi, Klub stwo­rzył nową gru­pę osób nie­peł­no­spraw­nych z pora­że­nia­mi mózgo­wy­mi, któ­rzy upra­wia­ją L.A oraz będą two­rzyć trzon nar­cia­rzy bie­go­wych na sie­dzą­co tzw.sleddze. Nale­ży więc występ naszych spor­tow­ców jele­nio­gó­skich uznać za bar­dzo uda­ny, roku­ją­cych dobre per­spek­ty­wy na przy­szłość. Zawod­ni­cy Jel­nio­gór­skie­go Klu­bu Spor­to­wo-Reha­bi­li­ta­cyj­ne­go przy­go­to­wy­wa­li się na boisku Agro­tu­ry­sty­ki: Pan Tade­usz” w Kostrzy­cy, gdzie mie­li bar­dzo dobre warun­ki do treningów. 

MPwLA sopot2016 1MPwLA sopot2016 2MPwLA sopot2016 3MPwLA sopot2016 4MPwLA sopot2016 8MPwLA sopot2016 9

MPwLA sopot2016 11MPwLA sopot2016 12

MPwLA sopot2016 13MPwLA sopot2016 7