Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wybio­rą naj­lep­sze pra­ce magi­ster­skie i doktorskie

praca magisterskaDo 25 lip­ca moż­na zgła­szać się do udzia­łu w XIII edy­cji kon­kur­su „Otwar­te Drzwi”. Oce­nia­ne będą pra­ce, doty­czą­ce pro­ble­ma­ty­ki nie­peł­no­spraw­no­ści w zakre­sie zdro­wot­nym, zawo­do­wym i społecznym.

W kon­kur­sie będą bra­ne pod uwa­gę wyłącz­nie pra­ce magi­ster­skie, oce­nio­ne na sto­pień bar­do dobry. Dok­to­ran­ci zaś mogą do nie­go przy­stą­pić, jeże­li obro­ni­li się do 24 mie­się­cy przed dniem zgłoszenia.

Pra­ce kon­kur­so­we moż­na skła­dać w Pań­stwo­wym Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych w War­sza­wie, jak i wysy­łać pocz­tą elek­tro­nicz­ną. Wię­cej infor­ma­cji na ten temat moż­na nabyć na stro­nie PFRON. Absol­wen­tów uczel­ni wyż­szych, któ­rzy pod­ję­li tą tema­ty­kę zachę­ca­my do udzia­ły w kon­kur­sie i życzy­my powodzenia.