Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nie­peł­no­spraw­nym pomo­gą opie­ku­ni medyczni?

opiekun medycznyOrga­ni­za­cje zaj­mu­ją­ce się pro­ble­ma­mi osób nie­peł­no­spraw­nych zauwa­ży­ły, że ogra­ni­cze­nia praw osób nie­peł­no­spraw­nych są nadużywane.

W minio­ną śro­dę ten temat poru­szył wice­szef Mini­ster­stwa Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej i peł­no­moc­nik rzą­du ds. osób nie­peł­no­spraw­nych, Krzysz­tof Michał­kie­wicz. Nawią­zał m.in. do rapor­tu przy­go­to­wa­ne­go prze Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie na Rzecz Osób z Upo­śle­dze­niem Umy­sło­wym. Jak się oka­zu­je został już przy­go­to­wa­ny posel­ski pro­jekt, doty­czą­cy wpro­wa­dze­nia opie­ku­nów medycz­nych. Podej­mo­wa­li­by oni decy­zje, doty­czą­ce lecze­nia za oso­by, któ­re nie mają zdol­no­ści do czyn­no­ści praw­nych. Obec­nie trwa­ją kon­sul­ta­cje z resor­tem spra­wie­dli­wo­ści. Ich celem jest okre­śle­nie gru­py doce­lo­wej. Czy opie­ku­ni medycz­ni będą wspie­rać wyłącz­nie oso­by nie­peł­no­spraw­ne inte­lek­tu­al­nie, czy też wszyst­kich inwa­li­dów nie mogą­cych podej­mo­wać samo­dziel­nych decy­zji w spra­wach mająt­ko­wych i innych? Temat ten poja­wił się m.in. na łamach por­ta­lu niepełnosprawni.pl.

Naj­więk­sze barie­ry są w oto­cze­niu
W przy­szłym roku minie pięć lat od raty­fi­ko­wa­nia przez Pol­skę Kon­wen­cji o Pra­wach Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Michał­kie­wicz pod­kre­ślił więc, że będzie to dobry czas do pod­su­mo­wań. Peł­no­moc­nik uwa­ża, że nale­ży spraw­dzać, jak w Pol­sce jest ona prze­strze­ga­na. Tym bar­dziej, że w naszym kra­ju uwzględ­nio­no więk­szość jej zapi­sów. Są jedy­nie zastrze­że­nia do dwóch arty­ku­łów tej­że kon­wen­cji, nawią­zu­ją­cych do zawie­ra­nia związ­ku mał­żeń­skie­go i uży­wa­nia zdol­no­ści praw­nych przez oso­by nie­peł­no­spraw­ne. Zaj­mu­ją się tym rów­nież orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we m.in. Pol­skie Forum Osób Nie­peł­no­spraw­nych, któ­re wspól­nie z czte­re­ma inny­mi part­ne­ra­mi reali­zu­je dwu­let­ni pro­jekt o nazwie „Wdra­ża­nie Kon­wen­cji o Pra­wach Osób Nie­peł­no­spraw­nych – Wspól­na Sprawa”.

Kon­wen­cja zakła­da, że to nie ludz­kie ogra­ni­cze­nia sta­no­wią o nie­peł­no­spraw­no­ści, ale zewnętrz­ne prze­szko­dy. Wszy­scy mają więc takie samo pra­wo do uczest­ni­cze­nia w życiu spo­łecz­nych, w tym do pracy.