Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„Kom­pu­te­ro­we ran­dez vou”

kas„Kom­pu­te­ro­we ran­dez vou” to pro­jekt Kar­ko­no­skiej Aka­de­mii Aktyw­nych Senio­rów, współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mini­ster­stwa Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej w ramach Rzą­do­we­go Pro­gra­mu na rzecz Aktyw­no­ści Spo­łecz­nej Osób Star­szych na lata 2014–2020.

Głów­nym celem pro­jek­tu jest kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się nowy­mi tech­no­lo­gia­mi (na pozio­mie pod­sta­wo­wym i roz­sze­rzo­nym), a tak­że pra­wi­dło­we­go wyko­rzy­sty­wa­nia ich w roż­nych dzie­dzi­nach życia przez oso­by, któ­re ukoń­czy­ły 60 lat. W trak­cie reali­za­cji pro­jek­tu zosta­ną prze­pro­wa­dzo­ne warsz­ta­ty psy­cho­lo­gicz­ne (moty­wu­ją­co-inte­gru­ją­ce) oraz warsz­ta­ty kształ­to­wa­nia umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się nowo­cze­sny­mi technologiami.

Wszyst­kie zain­te­re­so­wa­ne oso­by zapra­sza­my do kon­tak­tu z Kar­ko­no­ską Aka­de­mią Aktyw­nych Senio­rów: tel. 609 223 503
Oso­ba do kon­tak­tu: Ire­na Szy­dłow­ska w godzi­nach 09:00–14:00 lub w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych Tel. 75 75 242 54
Oso­ba do kon­tak­tu: Anna Daska­la­kis w godzi­nach 10:00 – 16:00

Obie orga­ni­za­cje miesz­czą się przy ul. Os. Robot­ni­cze 47a, w Jele­niej Górze.

Rekru­ta­cja na warsz­ta­ty roz­po­czy­na się 11 lip­ca, a czas na skła­da­nie doku­men­tów będzie do 22 lipca.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Na stro­nach inter­ne­to­wych Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych (www.kson.pl) oraz w sekre­ta­ria­cie KSON moż­na zna­leźć for­mu­la­rze rekru­ta­cyj­ne wraz z har­mo­no­gra­mem zajęć, regu­la­mi­nem oraz inną nie­zbęd­ną dokumentacją.