Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ROZ­TRZY­GNIĘ­CIE ZAPY­TA­NIA OFER­TO­WE­GO NR 1/06/2016

Naj­ko­rzyst­niej­szą ofer­tę zło­żył: Pocz­ta Pol­ska SA i z tym Wyko­naw­cą zosta­nie zawar­ta umowa.