Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ama­to­rzy żeglu­gi do boju

Nie lada grat­kę dla aktyw­nych nie­peł­no­spraw­nych, po sześć­dzie­siąt­ce, orga­ni­zu­je Mazur­ska Szko­ła Żeglar­stwa. Będą mogli uczest­ni­czyć w bez­płat­nych warsz­ta­tach żeglarskich.

zeglarzSzko­le­nie odbę­dzie się pod hasłem „Aktyw­ni i Spraw­ni Żegla­rze” w Mię­dzy­na­ro­do­wym Cen­trum Żeglar­stwa i Tury­sty­ki Wod­nej w Giżyc­ku. Jest ono cał­ko­wi­cie bez­płat­ne. Uczest­ni­kom zosta­nie więc zapew­nio­ne zakwa­te­ro­wa­nie, wyży­wie­nie, pomoc instruk­to­rów i sprzęt.

W ramach warsz­ta­tów zosta­ły zapla­no­wa­ne dwa tur­nu­sy, pierw­szy od 28 lip­ca do 10 sierp­nia 2016 roku, dru­gi od 12 sierp­nia do 25 sierp­nia 2016 roku. Zosta­ną one zor­ga­ni­zo­wa­ne przy wspar­ciu Pol­skie­go Związ­ku Żegla­rzy Nie­peł­no­spraw­nych. Wię­cej infor­ma­cji doty­czą­cych szko­le­nia oraz kon­takt w spra­wie uczest­nic­twa moż­na uzy­skać na stro­nie sto­wa­rzy­sze­nia Mazur­ska Szko­ła Żeglarstwa.