Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Weź udział w kon­sul­ta­cjach i wybierz lidera

Do 15 wrze­śnia prze­pro­wa­dza­ne będą kon­sul­ta­cje wśród osób nie­peł­no­spraw­nych, któ­rych celem jest taka zmia­na pra­wa, aby odpo­wia­da­ło ono potrze­bom samych zainteresowanych.

Kon­sul­ta­cje prze­pro­wa­dza Mini­ster­stwo Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej. For­mu­larz, poprzez któ­ry moż­na wyra­zić swo­ją opi­nię znaj­du­je się na stro­nie PFRON.

konsultacjeUsta­wę o zatrud­nia­niu i reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej osób nie­peł­no­spraw­nych, na mocy któ­rej powstał PFRON uchwa­lo­no w maju 1991 roku, czy­li 25 lat temu. Jak zauwa­ża mini­ster, Elż­bie­ta Rafal­ska, postrze­ga­nie spo­łecz­ne inwa­li­dów, jak i ich sytu­acja na ryn­ku pra­cy zmie­ni­ły się od tego cza­su. Ma ona jed­nak też świa­do­mość zaniedbań.

Wyło­nią lide­ra
Z oka­zji 25-lecia ist­nie­nia sys­te­mu wspar­cia osób nie­peł­no­spraw­nych orga­ni­zo­wa­ny jest ple­bi­scyt, któ­ry ma wyło­nić lide­ra tego okre­su. Do 16 sierp­nia 2016 roku moż­na zgła­szać kan­dy­da­tu­ry osób, orga­ni­za­cji lub insty­tu­cji, któ­re w zna­czą­cy spo­sób wpły­nę­ły na zmia­ny w reha­bi­li­ta­cji. Kon­kurs dzie­li się na nastę­pu­ją­ce kate­go­rie: dostęp­ność, edu­ka­cja, sport, pra­co­daw­ca i kultura