Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Inwalidy

DzienInwalidy 1Od wie­lu lat w maju Gmi­na Słońsk oraz soł­tys wsi Owni­ce Fran­ci­szek Jamo­niuk wraz ze swo­ją mał­żon­ką przy współ­pra­cy z Fun­da­cją Czy­sta Woda oraz Nie­za­leż­ną Rad­ną Rady Mia­sta Gorzo­wa Wiel­ko­pol­skie­go Gra­ży­na Woj­cie­chow­ska orga­ni­zu­ją Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Inwa­li­dy. Oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią spo­ty­ka­ją się w malow­ni­czej miej­sco­wo­ści Owni­ce. „W tym roku po raz pierw­szy bra­łam udział w tym spo­tka­niu, jestem pod ogrom­nym wra­że­niem w jaki spo­sób zosta­ło ono przy­go­to­wa­ne, na roz­le­głym pięk­nie zago­spo­da­ro­wa­nym tere­nie było wie­le atrak­cji – kon­kurs kara­oke, zawo­dy strze­lec­kie, zawo­dy węd­kar­skie, wspól­ne tań­ce , roz­mo­wy oraz oczy­wi­ście wspól­ny posi­łek” rela­cjo­nu­je Ewa z Gorzo­wa Wlkp.

Każ­de­go roku w Owni­cach spo­ty­ka­ją się oso­by nie­peł­no­spraw­ne z woje­wódz­twa lubu­skie­go mię­dzy inny­mi człon­ko­wie Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Wal­ki z Kalec­twem Oddział w Gorzo­wie Wlkp., Słu­bi­cach oraz Skwie­rzy­nie, słu­cha­cze Uni­wer­sy­te­tu Trze­cie­go Wie­ku, człon­ko­wie gorzow­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Ama­zon­ki, człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia Cho­rych na Par­kin­so­na, uczest­ni­cy Warsz­ta­tów Tera­pii Zaję­cio­wej, a tak­że rad­ni i przed­świ­cie władz tere­no­wych. DzienInwalidy 2„Dla nas to oka­zja do wspól­ne­go wyjaz­du, inte­gra­cji, spę­dze­nia cza­su tak­że z inny­mi oso­ba­mi, spo­tka­nie zna­jo­mych z innych sto­wa­rzy­szeń i pla­có­wek. W tym roku jeden z przed­sta­wi­cie­li TWK w Gorzo­wie zdo­był nagro­dę w kon­kur­sie węd­kar­skim to oczy­wi­ście Rysiu, któ­ry co roku zabie­ra węd­kę i sia­da na brze­gu” śmie­je się Pre­zes PTWK w Gorzo­wie Pani Bar­ba­ra Kadzie­wicz. … a już za rok kolej­ne spo­tka­nie w Ownicach.