Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Deba­tu­ją o emeryturach

Będzie moż­na zgła­szać uwa­gi, doty­czą­ce rent i eme­ry­tur. ZUS prze­pro­wa­dzi bowiem kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne pod hasłem „Bez­pie­czeń­stwo dzię­ki odpowiedzialności”.

Jesz­cze na ten rok Mini­ster­stwo Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej zapla­no­wa­ło wyko­na­nie szcze­gó­ło­we­go prze­glą­du eme­ry­tal­ne­go. Po prze­pro­wa­dze­niu prac przez Radę Dia­lo­gu Spo­łecz­ne­go i kon­sul­ta­cjach, ma powstać pomysł, jak pogo­dzić ocze­ki­wa­nia Pola­ków z moż­li­wo­ścia­mi budże­tu pań­stwa. War­to dodać, że prze­gląd sys­te­mu eme­ry­tal­ne­go pań­stwa jest obo­wiąz­ko­wy. Co roku RDS prze­pro­wa­dza nego­cja­cje, doty­czą­ce walo­ry­za­cji rent i eme­ry­tur o 20%.

W tym roku pod lupę pój­dą w szcze­gól­no­ści refor­my wpro­wa­dzo­ne w latach 2011 i 2013. Ana­li­zo­wa­ne będzie pra­wo do eme­ry­tu­ry, naby­wa­nia świad­czeń i funk­cjo­no­wa­nie III fila­ra. Przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji pra­co­daw­ców, pra­cow­ni­ków, jak i innych orga­ni­za­cji będą mogli wziąć udział w deba­tach, któ­re od bie­żą­ce­go mie­sią­ca do wrze­śnia zosta­ną prze­pro­wa­dzo­ne w 22 oddzia­łach ZUS. Opi­nie na temat sys­te­mu eme­ry­tal­ne­go moż­na wysy­łać rów­nież na adres mailo­wy: przeglademerytalny@zus.pl.