Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Har­mo­no­gram szkoleń

Uczest­ni­ków pro­jek­tu „Pra­ca? Jestem na TAK!: akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi” zapra­sza­my na zaję­cia z Pro­fe­sjo­nal­nej obsłu­gi Klien­ta, pod­sta­wy e‑marketingu oraz Kurs jęz. angiel­skie­go od pod­staw z ukie­run­ko­wa­niem na bran­żę hote­lar­sko-tury­stycz­ną.
Ponad to w pią­tek, 24.06.2016 roku o godz. 14.00 zain­te­re­so­wa­nych uczet­ni­ków pro­jek­tu zapro­sza­my na spo­tka­nie w gru­pie wspar­cia — spo­tka­nie popro­wa­dzi Pani Agniesz­ka Kudryńska.

SZKOL1    SZKOL3  SZKOL3