Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Asy­stent Funk­cjo­nal­ny — szko­le­nia i upo­wszech­nia­nie usług

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych po raz kolej­ny pojął się reali­za­cji nie­zwy­kle waż­ne­go pro­jek­tu. Od lip­ca roz­pocz­nie się szko­le­nie Asy­sten­tów Funk­cjo­nal­nych Osób Nie­peł­no­spraw­nych w ramach zada­nia publicz­ne­go współ­fi­nan­so­wa­ne­go przez Mia­sto Jele­nia Góra. Asy­stent Funk­cjo­nal­ny ON to czło­wiek o szcze­gól­nych pre­dys­po­zy­cjach psy­cho­fi­zycz­nych, któ­re­go głów­nym zada­niem jest wspo­ma­ga­nie oso­by nie­peł­no­spraw­nej w poko­ny­wa­niu barier m.in. śro­do­wi­sko­wych i komu­ni­ka­cyj­nych Asy­stent to rów­no­cze­śnie przy­ja­ciel i powier­nik Oso­by Nie­peł­no­spraw­nej, któ­ry zawsze jest dostęp­ny i zawsze „ma dobry humor”. 

To nowy model akty­wi­za­cji zawo­do­wej, cie­szą­cy się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią na ryn­ku pra­cy w kra­jach Unii Euro­pej­skiej. Warsz­ta­ty szko­le­nio­we mają pod­nieść kwa­li­fi­ka­cje uczest­ni­ków i przy­go­to­wać ich do nowe­go wyzwa­nia jakim jest zawód asy­sten­ta funk­cjo­nal­ne­go. W trak­cie szko­le­nia uczest­ni­cy zapo­zna­ją się z praw­nym i psy­cho­lo­gicz­nym aspek­tem nie­peł­no­spraw­no­ści, udzie­la­niem pierw­szej pomo­cy przed­me­dycz­nej oraz w trak­cie zajęć prak­tycz­nych dowie­dzą się jak poko­ny­wać trud­no­ści, któ­re spo­ty­ka­ją na dro­dze Oso­by Nie­peł­no­spraw­ne w życiu codzien­nym. Do podzie­le­nia się wie­dzą i doświad­cze­niem został zapro­szo­ny m.in. Peł­no­moc­nik Mar­szał­ka woj. Dol­no­ślą­skie­go ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych Paweł Parus. 

Oso­by, któ­re chcia­ły­by pod­nieść swo­je kwa­li­fi­ka­cje ale i wszy­scy ci, któ­rzy mają potrze­bę nie­sie­nia pomo­cy są mile widzia­ni na bez­płat­nych warsz­ta­tach szko­le­nio­wych. Nabór kan­dy­da­tów trwać będzie do 8 lip­ca br. w sie­dzi­bie KSON w Jele­niej Górze ul. Os. Robot­ni­cze 47a, w godzi­nach 10.00–16.00 w dni robo­cze, moż­na się rów­nież kon­tak­to­wać w tej spra­wie tel. pod nr 75 75 24254 lub e‑mail biuro@kson.pl. 

Prze­wi­du­je­my, mówi pani Anna Daska­la­kis – koor­dy­na­tor pro­jek­tu, że do pro­gra­mu zapro­si­my mię­dzy 15, a 20 osób z tere­nu mia­sta Jele­niej Góry. Wkrót­ce w jele­niej Górze poka­żą się pla­ka­ty i ulot­ki informacyjne.

_____________________________

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, iż roz­po­czę­li­śmy przyj­mo­wa­nie zgło­szeń do udzia­łu w pro­jek­cie. Zgod­nie z załą­czo­nym regu­la­mi­nem będą one przyj­mo­wa­ne do piąt­ku, 8 lip­ca 2016.

Warsz­ta­ty powin­ny roz­po­cząć się już 18 lip­ca (ponie­dzia­łek).