Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapro­sze­nie na wycieczki

Tra­sa: JELE­NIA GÓRA – HER­MA­NI­CE ‑KAMIE­NIEC­KY SENOV – SLO­UP V CECHACH ‑SVI­TA­VA ‑JITRA­VA- JELE­NIA GÓRA 300 KM

TER­MIN 21.06.2016R — 50 ZŁ

HEŘMA­NI­CE — wcho­dzi­my tu na wybu­do­wa­ną w 2012 roku drew­nia­ną wie­żę wido­ko­wą o nie­ty­po­wym kształ­cie, nazy­wa­ną ogór­kiem. Wie­ża ma 24 m wyso­ko­ści, stoi na 48 nogach, z gale­rii na szczy­cie roz­ta­cza się roz­le­gły widok na Góry Izer­skie, Łużyc­kie i naj­bliż­szą okolicę.

KAME­NIC­KÝ ŠENOV – na obrze­żach mia­sta znaj­du­je się Pan­ská skála, cha­rak­te­ry­stycz­ne wzgó­rze z wychod­nią bazal­tu, o kształ­cie przy­po­mi­na­ją­cym orga­ny, naj­star­szy w Cze­chach rezer­wat geologiczny.

SLO­UP V ČECHÁCH — na osa­mot­nio­nej pia­skow­co­wej ska­le o wyso­ko­ści ponad 30 m i dłu­go­ści ponad 100 m oglą­da­my ruiny śre­dnio­wiecz­ne­go zam­ku (uro­kli­wy dwu­pię­tro­wy kom­pleks wyku­tych w ska­le sal i kory­ta­rzy z tara­sa­mi wido­ko­wy­mi, kapli­cą, kościołem).

SVI­TA­VA – w doli­nie rzecz­ki Svi­ta­vki oglą­da­ny jaski­nie: Pusté koste­ly i Pekel­né doly, roz­le­głe pod­ziem­ne pomiesz­cze­nia ze stro­pem pod­par­tym olbrzy­mi­mi skal­ny­mi fila­ra­mi powsta­łe w wyni­ku eks­plo­ata­cji pia­skow­ca w XVIII wie­ku. Są to naj­więk­sze sztucz­nie wytwo­rzo­ne pod­zie­mia pia­skow­co­we w Euro­pie. JITRA­VA – oglą­da­my tu pomnik przy­ro­dy Bílé kame­ny, ska­ły pia­skow­co­we o obłych, zaokrą­glo­nych kształ­tach, nie­któ­re przy­po­mi­na­ją gło­wy sło­ni, stąd miej­sco­wa nazwa Slo­ní kameny.

Wstę­py: 70 kč, 40 kč seniorzy>65 lat

WYJAZD GODZ.7.30 KSON UL.OŚ.ROBOTNICZE 47A .

WPŁA­TY NA WYCIECZ­KĘ PRZYJ­MO­WA­NE SĄ W KAŻ­DY WTO­REK GODZ.10 — 12. W KSON DO DNIA 16.06.2016R.

KOSZT 50ZŁ.

Tra­sa: JELE­NIA GÓRA – WRO­CŁAW – JELE­NIA GÓRA 120 KM

TER­MIN 21.07.2016R — 75 ZŁ

WYCIECZ­KA ZOSTA­NIE DOFIN­NAN­SO­WA­NE /OPŁATA ZA AUTOKAR/

Godz.10 spo­tka­nie na ryn­ku we Wro­cła­wiu ‚
godz.10.30 Zapo­zna­nie się z wkła­dem Prus i Nie­miec w roz­wój mia­sta,
godz.11.00 Przej­ście do Dziel­ni­cy Czte­rech Świą­tyń,
godz.11.30 Histo­ria Żydów we Wro­cła­wiu (Syna­go­ga pod Bia­łym Bocia­nem) ,
godz.12.00 Zwie­dza­nie Gale­rii Neo­nów ‚
godz.12.00 Prze­rwa kawo­wa ‚
godz.13.00 Zwie­dza­nie Auli Leopol­di­na i omó­wie­nie wpły­wu Habs­bur­gów we Wro­cła­wiu,
godz.14.00 Rejs stat­kiem po Odrze,
godz.15.00 zakoń­cze­nie wycieczki.

Wej­ście do Auli Leopol­di­na ­ 8 zł/os ● rejs stat­kiem ­ 17 zł/os ● prze­rwa kawo­wa ­ 5 zł/os

WYJAZD GODZ.7.00 KSON. WPŁA­TY W WYSO­KO­ŚCI 50ZŁ CZŁO­NEK KAAS NIE CZŁO­NEK KAAS 75ZŁ WPŁA­CA­MY W KAŻ­DY WTO­REK OD GODZ.10 — 12.W KSON DO DNIA 28.06.2016R

SER­DECZ­NIE ZAPRASZAMY