Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Laryn­gek­to­mia — jest szan­sa na pomoc

LaryngektomiaLaryn­gek­to­mia to ogól­nie rzecz bio­rąc następ­stwo cho­ro­by nowo­two­ro­wej krta­ni i oko­lic gardła.

Odmian, przy­czyn i zakre­sów laryn­gek­to­mii jest wie­le. Zda­niem spe­cja­li­stów cho­ro­ba ata­ku­je oso­by mię­dzy 30 a 80 rokiem życia. W sta­ty­sty­ce zacho­ro­wa­nia, zde­cy­do­wa­nie prze­wa­ża­ją męż­czyź­ni, a powo­dem tak dra­stycz­nych ope­ra­cji oprócz uwa­run­ko­wań gene­tycz­nych są tak­że zanie­czysz­cze­nie śro­do­wi­ska i pale­nie tytoniu.

Rok­rocz­nie w jele­nio­gór­skim szpi­ta­lu wyko­nu­je się oko­ło 10 – 15 zabie­gów laryn­gek­to­mii cał­ko­wi­tej. Po tym zabie­gu bar­dzo istot­na jest reha­bi­li­ta­cja, któ­ra ma nie tyl­ko przy­wró­cić zastęp­czą mowę tzw. mowę prze­ły­ko­wą ale rów­nież zre­ha­bi­li­to­wać pacjen­ta spo­łecz­nie i zawo­do­wo. Od ponad 15 lat w Jele­niej Górze dzia­ła Sto­wa­rzy­sze­nie Osób Laryn­gek­to­mo­wa­nych. Gości­ny ponad 70 oso­bo­wej gru­pie takich pacjen­tów udzie­lił Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Niepełnosprawnych.

Spo­ty­ka­my się — mówi Pani Han­na Tacz­kow­ska, Sekre­tarz Kar­ko­no­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Osób Laryn­gek­to­mo­wa­nych — na comie­sięcz­nych sesjach z udzia­łem leka­rzy, fonia­trów, logo­pe­dów oraz osób zaopa­tru­ją­cych naszych człon­ków w spe­cja­li­stycz­ny sprzęt. Nasi człon­ko­wie bra­li tak­że udział w kil­ku warsz­ta­tach pobu­dza­ją­cych pra­wi­dło­wą reak­cję orga­ni­zmu, oddy­cha­nie, spraw­ność fizycz­ną, a przede wszyst­kim kształ­to­wa­nie mowy prze­ły­ko­wej. Bez takiej reha­bi­li­ta­cji oso­ba po usu­nię­ciu krta­ni tra­ci wła­ści­wie kon­takt z oto­cze­niem, bo jej mowa jest nie­sły­szal­na lub nie­zro­zu­mia­ła. W takich sytu­acjach oso­by te muszą posłu­gi­wać się tek­stem pisa­nym. Tym cza­sem kil­ko­ro naszych człon­ków, dzię­ki przede wszyst­kim cięż­kiej pra­cy i ćwi­cze­niom, tak opa­no­wa­ło zastęp­czą mowę prze­ły­ko­wą, że ich głos gdy­by nie „cha­rak­te­ry­stycz­na chryp­ka” moż­na by uznać za nor­mal­ny. Pan Andrzej 60-let­ni czło­nek Sto­wa­rzy­sze­nia Laryn­gek­to­mo­wa­nych pod­jął ponow­nie pra­cę jako mena­dżer po 5 latach od zabie­gu. Kosz­to­wa­ło mnie to – mówi Pan Andrzej — 4 do 5 godzin codzien­nych ćwi­czeń z magne­to­fo­nem, ale uda­ło się. Jest nas nie­ste­ty coraz mniej. To powód, że ope­ro­wa­ni miesz­kań­cy nasze­go regio­nu nie są zorien­to­wa­ni w zakre­sie pomo­cy jaką mogą otrzy­mać na miej­scu.
Nawią­za­li­śmy kon­tak­ty ze spe­cja­li­stycz­ny­mi ośrod­ka­mi reha­bi­li­ta­cyj­ny­mi, chce­my orga­ni­zo­wać warsz­ta­ty tera­peu­tycz­ne, tur­nu­sy reha­bi­li­ta­cyj­ne, sze­ro­ko poję­tą akcję oświa­to­wą i profilaktyczną.

Kar­ko­no­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Osób Laryn­gek­to­mo­wa­nych ma swo­ją sie­dzi­bę w KSON przy uli­cy Osie­dle Robot­ni­cze 47A. Spo­tka­nia odby­wa­ją się zawsze w dru­gi pią­tek każ­de­go mie­sią­ca o godz. 10.30 — 13.00 Moż­na tez do nas dzwo­nić pod numer 757524254 lub przyjść oso­bi­ście od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 9.00 Do 16.00, moż­na tak­że pisać na www. biuro@kson.pl.

Zapra­sza­my.