Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Basia Trze­trze­lew­ska — Amba­sa­do­rem Kam­pa­nii Lodo­ła­ma­cze 2016

TRZETRZELEWSKALodo­ła­ma­cze 2016 to Kam­pa­nia dla Pra­co­daw­ców Wraż­li­wych Spo­łecz­nie, jej Amba­sa­do­rem zosta­ła miesz­ka­ją­ca w Wiel­kiej Bry­ta­nii, pol­ska pio­sen­kar­ka jazz-popo­wa, Basia Trzetrzelewska.

Woka­list­ka ape­lu­je do pra­co­daw­ców oraz insty­tu­cji aby patrzy­li głę­biej i doce­nia­li to cze­go inni nie widzą. Zapra­sza do łama­nia uprze­dze­nia, bycia pio­nie­rem, bycia wyjąt­ko­wy jak poten­cjal­ni, nie­peł­no­spraw­ni pracownicy.