Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Oku­la­ry eSi­ght pomo­gą oso­bom z dys­funk­cja­mi wzroku

Cyfro­we oku­la­ry eSi­ght były pre­zen­to­wa­ne 27 stycz­nia w Sight Cen­ter of Nor­th­west Ohio. Oku­la­ry są udźwię­ko­wio­ne, mobil­ne i mogą być dosto­so­wy­wa­ne do potrzeb użyt­kow­ni­ków. Są prze­zna­czo­ne dla osób z dys­funk­cja­mi wzro­ku, m.in. dla osób cier­pią­cych na zwy­rod­nie­nie plam­ki żół­tej. Mają być pomoc­ne m.in. w czy­ta­niu i korzy­sta­niu z lap­to­pa lub telefonu.

Przy­pa­dek Jill Hofbau­er
Jill Hofbau­er cier­pi na gene­tycz­ną, dzie­dzicz­ną cho­ro­bę Star­gard­ta, powo­do­wa­ną przez muta­cję genu odpo­wie­dzial­ną za mło­dzień­czą dys­tro­fię plam­ki żół­tej. W przy­pad­ku Jill cho­ro­ba zosta­ła zdia­gno­zo­wa­na w wie­ku 8 lat. “Moje widze­nie cen­tral­ne zarów­no na odle­głość jak i z bli­ska jest upo­śle­dzo­ne. W cen­tral­nym punk­cie pola widze­nia mam czar­ną dziu­rę, zaś widze­nie pery­fe­ryj­ne jest nie­złe, tak więc, by dowie­dzieć się, co znaj­du­je się w miej­scu czar­nej pla­my, muszę kie­ro­wać wzrok na boki. Jest to bar­dzo uciąż­li­we” — mówi Jill Hofbauer.

Na pre­zen­ta­cji Hofbau­er wło­ży­ła oku­la­ry eSi­ght i jej widze­nie cen­tral­ne zyska­ło zna­czą­cą ostrość. Była w sta­nie odczy­tać jadło­spis bez koniecz­no­ści przy­bli­ża­nia go do twa­rzy, znacz­nie lepiej niż zwy­kle odczy­ty­wa­ła rów­nież tabli­cę do spraw­dza­nia ostro­ści wzro­ku. “Kie­dy czy­ta­łam lite­ry z tabli­cy, po czym poka­za­no mi jak dale­ko się ona znaj­do­wa­ła, byłam zdu­mio­na. Bez cyfro­wych oku­la­rów czy­ta­nie kosz­to­wa­ło­by mnie wie­le wysiłku.”

Jak dzia­ła­ją oku­la­ry eSi­ght?
Zestaw jest nie­wiel­ki i lek­ki. Skła­da się z oku­la­rów zin­te­gro­wa­nych ze słu­chaw­ka­mi i z kame­rą. Kame­ra reje­stru­je obraz w jako­ści HD. Wideo jest następ­nie pre­zen­to­wa­ne na dwóch ekra­nach umiesz­czo­nych w zesta­wie słu­chaw­ko­wym. Urzą­dze­nie dosto­so­wu­je każ­dy pik­sel obra­zu w cza­sie rze­czy­wi­stym. Hugh Mont­go­me­ry, pra­cow­nik fir­my, któ­ra zapro­jek­to­wa­ła i wypro­du­ko­wa­ła oku­la­ry, cier­pią­cy rów­nież na zwy­rod­nie­nie plam­ki żół­tej, mówi: “Użyt­kow­nik może usta­wić odpo­wied­nią dla sie­bie ostrość obra­zu i jego kon­trast. Korzy­sta­jąc z oku­la­rów eSi­ght ma się wra­że­nie, jak­by oglą­da­ło się film z wła­sne­go życia”. Mont­go­me­ry kil­ka lat temu kupił oku­la­ry eSi­ght. Twier­dzi, że ten krok zmie­nił całe jego życie.

Kosz­tow­na tech­no­lo­gia
Tech­no­lo­gia, w któ­rej wyko­na­no eSi­ght nie jest tania — para oku­la­rów kosz­tu­je 15 tys. dola­rów, przy czym oku­la­ry nie są obję­te refun­da­cją. Jak mówi Hugh Mont­go­me­ry, są klien­ci, któ­rzy kupu­ją je za wła­sne środ­ki, są też i tacy, któ­rzy korzy­sta­ją z pomo­cy orga­ni­za­cji non pro­fit, inni zaś orga­ni­zu­ją zbiór­ki na ten cel.

Jill Hofbau­er prze­te­sto­wa­ła oku­la­ry i jest zde­cy­do­wa­na na ich zakup.
Dotych­czas korzy­sta­ła z pomo­cy psa prze­wod­ni­ka i nie zamie­rza z niej rezy­gno­wać. Oku­la­ry potrak­tu­je jako dodat­ko­we narzę­dzie słu­żą­ce popra­wie jako­ści życia.

Oku­la­ry eSi­ght znaj­du­ją się na ryn­ku od oko­ło 2 lat. Jak dotąd zaku­pi­ło je 450 osób. Naj­młod­szy użyt­kow­nik korzy­sta­ją­cy z tech­no­lo­gii eSi­ght ma 7 lat, naj­star­szy — 93.

_________________
Pro­jekt dofi­nan­so­wa­ny przez: Pań­stwo­wy Fun­dusz Reha­bi­li­ta­cji Osób Niepełnosprawnych

Źró­dło: www.altix.pl 29.01.2016