Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zmia­ny w świad­cze­niach dla opie­ku­nów osób niepełnosprawnych

Sejm przy­jął dziś senac­ki pro­jekt usta­wy o zmia­nie usta­wy o świad­cze­niach rodzin­nych oraz usta­wy o usta­le­niu i wypła­cie zasił­ków dla opie­ku­nów. To wyko­na­nie wyro­ku Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go z 18 listo­pa­da 2014 r.

 Obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy, ana­lo­gicz­ne w brzmie­niu do prze­pi­sów zakwe­stio­no­wa­nych przez Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny, mówią o tym, że w jed­nej rodzi­nie może być przy­zna­ne tyl­ko jed­no świad­cze­nie opie­kuń­cze dla opie­ku­na oso­by nie­peł­no­spraw­nej Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny orzekł, że nie­zgod­ny z Kon­sty­tu­cją był zapis (art. 17 ust. 5 pkt 4 usta­wy o świad­cze­niach rodzin­nych w brzmie­niu obo­wią­zu­ją­cym do 13 paź­dzier­ni­ka 2011 r.), któ­ry unie­moż­li­wiał przy­zna­nie świad­cze­nia pie­lę­gna­cyj­ne­go np. rodzi­co­wi, któ­ry zre­zy­gno­wał z pra­cy, aby zaj­mo­wać się nie­peł­no­spraw­nym dziec­kiem, jeśli

dru­gi z rodzi­ców otrzy­mu­je takie wspar­cie na inne­go nie­peł­no­spraw­ne­go człon­ka rodzi­ny. Zgod­nie z zakwe­stio­no­wa­nym prze­pi­sem, taka pomoc nie przy­słu­gi­wa­ła, gdy oso­ba w rodzi­nie mia­ła usta­lo­ne pra­wo do dodat­ku do zasił­ku z tytu­łu opie­ki nad dziec­kiem w trak­cie urlo­pu wycho­waw­cze­go lub świad­cze­nia pielęgnacyjnego.

 Pro­jekt, któ­ry powstał w Sena­cie, prze­wi­du­je uchy­le­nie pkt 4 z art. 17 ust. 5, któ­re­go obec­ne brzmie­nie jest ana­lo­gicz­ne do zakwe­stio­no­wa­nych przez TK prze­pi­sów obo­wią­zu­ją­cych do 13 paź­dzier­ni­ka 2011 r. Znik­nąć ma rów­nież zapis w art. 16a usta­wy o świad­cze­niach rodzin­nych, któ­ry doty­czy spe­cjal­ne­go zasił­ku opie­kuń­cze­go i nie pozwa­la na przy­zna­nie w jed­nej rodzi­nie spe­cjal­ne­go zasił­ku opie­kuń­cze­go wię­cej niż jed­nej osobie.

Sena­to­ro­wie posta­no­wi­li wpro­wa­dzić tak­że zmia­nę do usta­wy z 4 kwiet­nia 2014 r. o usta­le­niu i wypła­cie zasił­ków dla opie­ku­nów. Ma być tam doda­ny zapis, któ­ry mówi o tym, że przy­zna­nie innej oso­bie w rodzi­nie dodat­ku do zasił­ku na urlo­pie wycho­waw­czym lub świad­cze­nia pie­lę­gna­cyj­ne­go w związ­ku z opie­ką nad inną oso­bą, nie powo­du­je utra­ty zasił­ku dla opiekuna. 

Teraz pro­jek­tem zmian przy­ję­tych przez Sejm zaj­mie się Senat. Pla­no­wa­ne wej­ście w życie nowych prze­pi­sów to 1 stycz­nia 2017 r. 

Źró­dło: www.mpips.gov.pl