Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Roz­strzy­gnię­cie Zapy­tań Ofer­to­wych 03/04/2016 i 04/04/2016

Zapy­ta­nie nr 3/04/2016
Naj­ko­rzyst­niej­szą ofer­tę zło­żył: DRU­KAR­NIA GRA­FIX TOMASZ BINIEK ul. Wro­cław­ska 59/1 58–506 Jele­nia Góra i z tym Wyko­naw­cą zosta­nie zawar­ta umowa.

Zapy­ta­nie nr 04/04/2016
Naj­ko­rzyst­niej­szą ofer­tę zło­żył: WYDAW­NIC­TWO-POLI­GRA­FIA AD REM ul. Okrzei 12 58–500 Jele­nia Góra i z tym Wyko­naw­cą zosta­nie zawar­ta umowa.