Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Empa­tia, inte­gra­cja, wolontariat

Empatia spotkanie Karpacz 05201610Pod takim hasłem odby­ło się w Zespo­le Szkół, Gim­na­zjum im. Ratow­ni­ków Gór­skich w Kar­pa­czu kolej­ne z cyklu spo­tkań zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych z ucznia­mi tej szko­ły. Ponad 130 uczniów, nauczy­cie­li i dyrek­cja szko­ły gości­li oso­by niepełnosprawne.

 O pro­ble­mach osób nie­wi­do­mych i nie­do­wi­dzą­cych z pre­zen­ta­cją wspo­ma­ga­ją­cych urzą­dzeń tech­nicz­nych (maszy­na do pisa­nia w języ­ku Braille’a, dyk­ta­fo­ny, „gada­ją­ce tele­fo­ny”) mówi­li: nie­wi­do­ma 17-let­nia lice­alist­ka Ania i Pan Sta­ni­sław ze Sto­wa­rzy­sze­nia Inwa­li­dów Wzro­ku. Jeden z uczniów z zaczer­nio­ny­mi gogla­mi zasła­nia­ją­cy­mi oczy pró­bo­wał prze­cha­dzać się mię­dzy rzę­da­mi krze­seł przy uży­ciu bia­łej laski.

 

O pro­ble­mach cukrzy­ków i przy­czy­nach tej cho­ro­by cywi­li­za­cyj­nej z pre­zen­ta­cją sprzę­tu do pomia­ru cukru we krwi i spo­so­bach zdro­we­go żywie­nia mówił przed­sta­wi­ciel Sto­wa­rzy­sze­nia Dia­be­ty­ków Pan Andrzej. 

 

Empatia spotkanie Karpacz 05201603

Ruch to zdro­wie, zapew­nia­li spor­tow­cy z klu­bu spor­to­we­go „Vic­to­ria” z sek­cji pił­kar­skiej „siat­ków­ka na sie­dzą­co”. Pano­wie Adam i Wik­tor, mówi­li o pol­skich para­olim­pij­czy­kach pre­zen­tu­jąc ele­men­ty zasad spor­to­wej rywa­li­za­cji niepełnosprawnych. 

 

Pan Jerzy ze Sto­wa­rzy­sze­nia Nie­do­sły­szą­cych „Lira” opo­wia­dał o przy­czy­nach utra­ty słu­chu, któ­rych oprócz gene­tycz­nych uwa­run­ko­wań waż­ne jest rów­nież uni­ka­nie hała­su czy tak powszech­ne wśród mło­dych ludzi uży­wa­nie słu­cha­wek przy odtwa­rza­nej gło­śno muzy­ce. Zapre­zen­to­wał tak­że naj­now­sze zdo­by­cze pol­skiej i świa­to­wej medy­cy­ny w przy­wra­ca­niu funk­cji narzą­du słuchu 

 

Dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ła się wypo­wiedź Pani Rena­ty z Kar­ko­no­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Osób Laryn­gek­to­mo­wa­nych, któ­ra musia­ła się pod­dać ope­ra­cji usu­nię­cia krta­ni, a jed­nak dzię­ki cięż­kiej pra­cy i reha­bi­li­ta­cji posłu­gu­je się dobrze zastęp­czą mową prze­po­no­wą. Pani Rena­ta zwró­ci­ła uwa­gę na to, że jej nie­peł­no­spraw­ność wyni­kła głów­nie z nało­gu pale­nia papierosów.

 

To już dru­gie takie spo­tka­nie z nie­peł­no­spraw­ny­mi z KSON mówi­ła Pani Maria Supeł Dyrek­tor szko­ły. Dzię­ki takim spo­tka­niom nasi ucznio­wie uczą się wraż­li­wo­ści i empa­tii w sto­sun­ku do ludzi pozor­nie „innych”, pobu­dza­ją natu­ral­ny odruch inte­gra­cji śro­do­wi­ska i pozna­ją zasa­dy wolon­ta­ria­tu. Zapro­po­nu­je­my-powie­dzia­ła — że w poszcze­gól­nych kla­sach będzie ogło­szo­ny kon­kurs na naj­cie­kaw­szy arty­kuł doty­czą­cy nie­peł­no­spraw­no­ści. Naj­lep­sze wypra­co­wa­nie zosta­nie zamiesz­czo­ne w mie­sięcz­ni­ku „Nie­peł­no­spraw­ni Tu i Teraz”, któ­re­go wydaw­cą od dzie­wię­ciu lat jest KSON. 

 

Takie spo­tka­nia, wspo­mi­na Pan Andrzej Wój­cik z Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Dia­be­ty­ków, Czło­nek Spo­łecz­nej Powia­to­wej Rady ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych przy Pre­zy­den­cie Jele­niej Góry, to już nasza wypró­bo­wa­na tra­dy­cja współ­pra­cy ze szko­ła­mi w mie­ście i w powie­cie, a sku­pio­na uwa­ga mło­dych słu­cha­czy i licz­ne pyta­nia do nie­peł­no­spraw­nych gości świad­czą, że to dobry kie­ru­nek budo­wa­nia inte­gra­cyj­nych wię­zi nie tyl­ko w śro­do­wi­skach szkolnych.

 Empatia spotkanie Karpacz 05201601 Empatia spotkanie Karpacz 05201602 Empatia spotkanie Karpacz 05201604 

Empatia spotkanie Karpacz 05201606 Empatia spotkanie Karpacz 05201607 Empatia spotkanie Karpacz 05201608