Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Warsz­ta­ty w ramach pro­jek­tu RADAR

logoRADAROd mowy nie­na­wi­ści do komu­ni­ka­cji nienawiści.

Jak feno­men nie­na­wi­ści powsta­je i odzwier­cie­dla się w prak­ty­kach komunikacyjnych. 

Sza­now­ni Pań­stwo, Mamy przy­jem­ność zapro­sić Pań­stwa na jeden z dwóch warsz­ta­tów w ramach pro­jek­tu RADAR — Regu­la­ting Anti­Di­scri­mi­na­tion and Anti­Ra­cism (Fun­da­men­tal Rights and Citi­zen­ship Pro­gram­me JUST/2013/FRAC/AG/6271) http://win.radar.communicationproject.eu/web/, któ­re odbę­dą się we Wro­cła­wiu w czerw­cu 2016. Zaję­cia są w peł­ni finan­so­wa­ne przez powyż­szy program.

Warsz­ta­ty zosta­ną zor­ga­ni­zo­wa­ne dla spe­cja­li­stów z nastę­pu­ją­cych grup:
Praw­ni­cy i funk­cjo­na­riu­sze orga­nów ści­ga­nia oraz inni spe­cja­li­ści (m.in. pra­cow­ni­cy socjal­ni, psy­cho­lo­go­wie, tera­peu­ci, nauczy­cie­le, dorad­cy), któ­rzy zawo­do­wo sty­ka­ją się ze zja­wi­ska­mi rasi­zmu oraz kse­no­fo­bii i świad­czą pomoc ofia­rom aktów prze­mo­cy na tle nie­na­wi­ści rasowej.

Warsz­ta­ty będą pro­wa­dzo­ne w dwóch, ela­stycz­nych ter­mi­nach (do wybo­ru opcja week­en­do­wa lub w tygodniu):

10 — 15 uczest­ni­ków   w grupieDataCzas trwa­nia zajęć   (sesje 8 godzinne)
Gru­pa 104.06.2016   r., sobota9.00   – 16.00
Gru­pa 105.06.2016   r., niedziela9.00   – 16.00
   
Gru­pa 216.06.2016   r., czwartek9.00   – 16.00
Gru­pa 217.06.2016 r., piątek9.00 – 16.00

Osta­tecz­ny ter­min zgło­sze­nia na warsz­ta­ty: 30 maja 2016
Ogło­sze­nie listy uczest­ni­ków: do dnia 1 czerw­ca 2016

Wszy­scy uczest­ni­cy otrzy­ma­ją euro­pej­ski cer­ty­fi­kat uczest­nic­twa w kur­sie z wyszcze­gól­nie­niem licz­by odby­tych godzin zajęć warsz­ta­to­wych, tre­ści i wyni­ków ucze­nia się.

W załą­cze­niu znaj­du­ją się bar­dziej szcze­gó­ło­we infor­ma­cje dot. warsz­ta­tów
• Pre­zen­ta­cja pro­jek­tu RADAR
• Pro­gram zajęć
• For­mu­larz zgłoszenia

W wypad­ku pytań lub potrze­by bliż­szych infor­ma­cji pro­si­my o kon­takt z Panią Bar­ba­rą Gór­ką: goahead-szkolenia@go2.pl, tel. 600 946 719. Zapra­sza­my na warsz­ta­ty RADAR!