Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Bez­płat­ne prze­jaz­dy w Jele­niej Górze

niedowidzacySza­now­ni Pań­stwo, przy­po­mi­na­my, iż W Jele­niej Górze, od dnia 07-04-2016 r. oso­by z dys­funk­cją wzro­ku mają­ce sto­pień umiar­ko­wa­ny mogą jeź­dzić z opie­ku­nem za darmo.

Cytu­jąc za obo­wią­zu­ją­cym od dnia 07-04-2016 r. Cen­ni­kiem prze­wo­zu osób i baga­żu pojaz­da­mi Miej­skie­go Zakła­du Komu­ni­ka­cyj­ne­go sp. z o.o. w Jele­niej Górze 

 14) oso­by posia­da­ją­ce waż­ne orze­cze­nie komi­sji lekar­skiej ds. inwa­lidz­twa i zatrud­nie­nia stwier­dza­ją­ce zali­cze­nie do I gru­py inwa­lidz­kiej lub posia­da­ją­ce orze­cze­nie leka­rza orzecz­ni­ka ZUS w spra­wie cał­ko­wi­tej nie­zdol­no­ści do pra­cy oraz samo­dziel­nej egzy­sten­cji lub posia­da­ją­ce orze­cze­nie powia­to­we­go zespo­łu do spraw orze­ka­nia o nie­peł­no­spraw­no­ści w spra­wie znacz­ne­go stop­nia nie­peł­no­spraw­no­ści na pod­sta­wie legi­ty­ma­cji oso­by nie­peł­no­spraw­nej lub doku­men­tu toż­sa­mo­ści i wypi­su z tre­ści orze­cze­nia – a tak­że opie­ku­no­wie towa­rzy­szą­cy oso­bom wyma­ga­ją­cym opie­ki innej oso­by oraz wska­za­nia opie­ku­na przez oso­bę wyma­ga­ją­cą opieki;

15) oso­by nie­peł­no­spraw­ne z tytu­łu narzą­du wzro­ku w stop­niu umiar­ko­wa­nym – na pod­sta­wie doku­men­tu toż­sa­mo­ści i waż­ne­go doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go nie­peł­no­spraw­ność – a tak­że prze­wod­nik towa­rzy­szą­cy oso­bie upraw­nio­nej wska­za­ny przez oso­bę wyma­ga­ją­cą opieki;