Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zatrud­ni­my: doradców-konsultantów

 

W związ­ku z reali­za­cją pro­jek­tu „Mię­dzy­re­gio­nal­ne Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia ON” zatrud­ni­my: doradców-konsultantów.

Czas trwa­nia umo­wy:
- 01.06–31.12.2016,
- umo­wa zle­ce­nia,
- śred­nio­mie­sięcz­nie 100 godz.,
- pra­ca w prze­dzia­le godzi­no­wym 9.00–16.00 

Zakres obo­wiąz­ków:
- reje­stra­cja Uczest­ni­ków,
- dia­gno­za problemu,

- udzie­la­nie infor­ma­cji na temat praw i upraw­nień ON, (np. wska­za­nie prze­pi­sów praw­nych, udzie­la­nie porad dot. ubie­ga­nia się o kon­kret­ne upraw­nie­nie lub świad­cze­nie, pro­ce­du­ry), ew. kie­ro­wa­nie do spe­cja­li­stów (praw­nik, psy­cho­log).
Pora­dy i infor­ma­cje udzie­la­ne mają być oso­bi­ście w Ośrod­ku, dyżu­ry poza nim, a tak­że tele­fo­nicz­nie i internetowo. 

Wyma­ga­nia:
- bar­dzo dobra obsłu­ga Inter­ne­tu i biu­ro­wych pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych,
- komu­ni­ka­tyw­ność,
- min. wykształ­ce­nie śred­nie,
- umie­jęt­ność szyb­kie­go ucze­nia się,
- umie­jęt­ność pro­wa­dze­nia roz­mów i udzie­la­nia infor­ma­cji.
Mile widzia­na zna­jo­mość prze­pi­sów praw­nych, upraw­nień, ulg zw. z oso­ba­mi z nie­peł­no­spraw­no­ścią, doświad­cze­nie w pra­cy na podob­nym sta­no­wi­sku, wykształ­ce­nie psy­cho­lo­gicz­ne, peda­go­gicz­ne — i pokrewne. 

Wyna­gro­dze­nie: 1800 zł.- 1900 brutto/m‑c

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­szo­ne są o prze­sła­nie swo­je­go CV (wraz z klau­zu­lą o wyra­że­niu zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych) na adres: koordynator@kson.pl do dnia 20 maja 2016r.

Infor­mu­je­my, że skon­tak­tu­je­my się z wybra­ny­mi oso­ba­mi, a na pyta­nia odpo­wia­da­my tyl­ko dro­gą mailo­wą (pro­si­my nie telefonować).