Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wspar­cie rzą­do­we dla nie­peł­no­spraw­nych – infor­ma­cja rządu

JAK DZIA­ŁA SYSTEM

Z oka­zji Euro­pej­skie­go Dnia Wal­ki z Dys­kry­mi­na­cją Osób Nie­peł­no­spraw­nych, któ­ry przy­pa­da 5 maja, Mini­ster­stwo Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej opu­bli­ko­wa­ło infor­ma­cję na temat wspar­cia, jakie otrzy­ma­ły lub otrzy­ma­ją oso­by nie­peł­no­spraw­ne. Poni­żej publi­ku­je­my przed­sta­wio­ne zesta­wie­nie, zwra­ca­jąc uwa­gę na fakt, że w ogól­nej kwo­cie wspar­cia, któ­ra wyno­si 13,3 mld zło­tych, wydat­ki na reha­bi­li­ta­cję zawo­do­wą i zatrud­nie­nie sta­no­wią zale­d­wie 3,8 mld złotych. 

War­to przy tym wspo­mnieć, że w poda­nym zesta­wie­niu nie zosta­ły uję­te kwo­ty wydat­ków innych resor­tów i insty­tu­cji. W tym naj­więk­sza chy­ba kwo­ta, któ­rą sta­no­wią sub­wen­cje na edu­ka­cję dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych. W poprzed­nich latach wydat­ki na edu­ka­cję kształ­to­wa­ły się na pozio­mie ok. 5 mld zło­tych. Była to więc kwo­ta zna­czą­co wyż­sza od tej, jaką PFRON prze­zna­cza na wspar­cie zatrud­nie­nia osób niepełnosprawnych.

wsparcie dla niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za http://www.watchdogpfron.pl/wsparcie-rzadowe-dla-niepelnosprawnych-informacja-rzadu/