Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapy­ta­nie ofer­to­we nr 01/05/2016

Jele­nia Góra, 05.05.2016r.

Zapy­ta­nie ofer­to­we nr 01/05/2016 na reali­za­cję usłu­gi prze­wo­zu osób Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych (zwa­ny dalej: Zama­wia­ją­cym) 58–500 Jele­nia Góra os. Robot­ni­cze 47a, zwra­ca się z proś­bą o przed­sta­wie­nie ofer­ty cenowej.

1. OKRE­ŚLE­NIE TRY­BU ZAMÓ­WIE­NIA:
Niniej­sze postę­po­wa­nie pro­wa­dzo­ne jest zgod­nie z zasa­dą kon­ku­ren­cyj­no­ści okre­ślo­ną w Wytycz­nych w zakre­sie kwa­li­fi­ko­wal­no­ści kosz­tów w ramach art. 36 usta­wy o reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej oraz zatrud­nia­niu osób nie­peł­no­spraw­nych (zał. Nr 8 do Zasad wspie­ra­nia reali­za­cji zadań).

2. Przed­miot zamó­wie­nia: usłu­ga prze­wo­zo­wa 23 osób nie­peł­no­spraw­nych i 2 opie­ku­nów — uczest­ni­ków pro­jek­tu „Pra­ca ? Jestem na TAK…” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków PFRON. Licz­ba osób +/- 2 osoby

3. Miej­sce reali­za­cji: usłu­ga doty­czy prze­wo­zu (tam — spo­wro­tem) gru­py 25 osób (w tym 2 osób na wóz­ku inwa­lidz­kim) na warsz­ta­ty do Świe­ra­do­wa Zdro­ju z Tar­now­w­skich Gór

4. Ter­min reali­za­cji zamó­wie­nia:
• w dniu 13 maja 2016 prze­wóz ww. osób z Tar­now­skich Gór ul. Zam­ko­wa 8 (Spół­dziel­nia Socjal­na Fami­lia) do Hote­lu Inter­fe­rie, ul. Kościusz­ki 1, Świe­ra­dów Zdrój, wyjazd o godz. 11.00
• w dniu 19 maja 2016 prze­wóz ww. osób z Hote­lu Inte­fe­rie Świe­ra­dów Zdrój – Tar­now­skie Góry jw., wyjazd 12.00

5. Warun­ki reali­za­cji zamó­wie­nia:
• Wyko­naw­ca zobo­wią­zu­je się do zapew­nie­nia podróż­nym bez­piecz­ne­go, higie­nicz­ne­go oraz wygod­ne­go prze­wo­zu, w tym zapew­nie­nia odpo­wied­nich warun­ków podró­ży osób poru­sza­ją­cych się na wóz­ku inwa­lidz­kim.
• Zle­ce­nio­daw­ca nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za ewen­tu­al­ne szko­dy komu­ni­ka­cyj­ne wyni­kłe z tytu­łu wyko­na­nia umo­wy.
• Wyko­naw­ca oświad­cza, że posia­da waż­ną poli­sę OC oraz waż­ny prze­gląd tech­nicz­ny pojazdu.

6. Ofer­tę nale­ży zło­żyć na załą­czo­nym for­mu­la­rzu ofer­ty sta­no­wią­cym załącz­nik do niniej­sze­go zapy­ta­nie. For­mu­larz ofer­to­wy musi być pod­pi­sa­ny przez Wyko­naw­cę lub oso­bę upo­waż­nio­ną do wystę­po­wa­nia w jego imieniu.

7. Kry­te­ria oce­ny: naj­niż­sza cena 100%

8. W przy­pad­ku prze­kro­cze­nia kwo­ty, jaką Zama­wia­ją­cy dys­po­nu­je na sfi­nan­so­wa­nie zamó­wie­nia, dopusz­cza się nego­cja­cję ofe­ro­wa­nej ceny. W przy­pad­ku, gdy pomi­mo nego­cja­cji stro­ny nie dopro­wa­dzą do zawar­cia umo­wy, zamó­wie­nie może zostać powie­rzo­ne (po uprzed­nich nego­cja­cjach) Wyko­naw­cy, któ­ry zło­żył kolej­ną pod wzglę­dem punk­to­wym ofertę.

9. WARUN­KI UDZIA­ŁU W POSTĘ­PO­WA­NIU:
O udzie­le­nie zamó­wie­nia mogą się ubie­gać Wyko­naw­cy któ­rzy:
a) Posia­da­ją upraw­nie­nia do wyko­ny­wa­nia okre­ślo­nej dzia­łal­no­ści lub czyn­no­ści, jeśli prze­pi­sy pra­wa nakła­da­ją obo­wią­zek posia­da­nie takich upraw­nień;
b) Dys­po­nu­ją poten­cja­łem tech­nicz­nym do wyko­na­nia zamówienia.

Nie­speł­nie­nie cho­ciaż­by jed­ne­go z wymie­nio­nych wyżej warun­ków skut­ko­wać będzie wyklu­cze­niem poten­cjal­ne­go Wyko­naw­cy z postę­po­wa­nia (ofer­tę Wyko­naw­cy wyklu­czo­ne­go uwa­ża się za odrzuconą).

10. WYŁĄ­CZE­NIE POD­MIO­TÓW POWIĄ­ZA­NYCH Z ZAMA­WIA­JĄ­CYM Z UDZIA­ŁU W POSTĘ­PO­WA­NIU:
Zama­wia­ją­cy infor­mu­je, że nie może udzie­lać zamó­wie­nia pod­mio­tom powią­za­nym z nim oso­bo­wo lub kapi­ta­ło­wo. Przez powią­za­nia kapi­ta­ło­we lub oso­bo­we rozu­mie się wza­jem­ne powią­za­nia mię­dzy Zama­wia­ją­cym lub oso­ba­mi upo­waż­nio­ny­mi do zacią­ga­nia zobo­wią­zań w imie­niu Zama­wia­ją­ce­go lub oso­ba­mi wyko­nu­ją­cy­mi w imie­niu Zama­wia­ją­ce­go czyn­no­ści zwią­za­ne z przy­go­to­wa­niem i prze­pro­wa­dze­niem pro­ce­du­ry wybo­ru wyko­naw­cy a wyko­naw­cą, pole­ga­ją­ce w szcze­gól­no­ści na:
a) Uczest­ni­cze­niu w spół­ce jako wspól­nik spół­ki cywil­nej lub spół­ki oso­bo­wej;
b) Posia­da­niu co naj­mniej 10% udzia­łów lub akcji;
c) Peł­nie­niu funk­cji człon­ka orga­nu nad­zor­cze­go lub zarzą­dza­ją­ce­go, pro­ku­ren­ta, peł­no­moc­ni­ka;
d) Pozo­sta­wa­niu w związ­ku mał­żeń­skim, w sto­sun­ku pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii pro­stej, pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii bocz­nej do dru­gie­go stop­nia lub w sto­sun­ku przy­spo­so­bie­nia opie­ki lub kurateli.

11. MIEJ­SCE, TER­MIN I SPO­SÓB SKŁA­DA­NIA OFERT
Ofer­tę wraz z załącz­ni­ka­mi (ska­ny ory­gi­na­łów) nale­ży prze­słać pocz­tą elek­tro­nicz­ną na adres: koordynator@kson.pl. Ofer­ty nale­ży prze­sy­łać w ter­mi­nie do 7 maja 2016r.

Ofer­ty, któ­re wpły­ną do Zama­wia­ją­ce­go po wyzna­czo­nym ter­mi­nie skła­da­nia ofert nie będą roz­pa­try­wa­ne. Ofer­ty muszą posia­dać ceny brut­to uwzględ­nia­ją­ce wszyst­kie kosz­ty Wyko­naw­cy-Ofe­ren­ta. Wybór Ofe­ren­ta nastą­pi do dnia 9 maja 2016r.

12. UNIE­WAŻ­NIE­NIE POSTĘ­PO­WA­NIA
Zama­wia­ją­cy zastrze­ga sobie moż­li­wość unie­waż­nie­nia postę­po­wa­nia bez poda­nia przy­czy­ny. W przy­pad­ku unie­waż­nie­nia postę­po­wa­nia, Zama­wia­ją­cy nie pono­si kosz­tów postępowania.

13. UWA­GI KOŃ­CO­WE
1. Nie dopusz­cza się moż­li­wo­ści powie­rze­nia przez Wyko­naw­cę zamó­wie­nia pod­wy­ko­naw­com.
2. Niniej­sze ogło­sze­nie nie jest ogło­sze­niem w rozu­mie­niu usta­wy pra­wo zamó­wień publicz­nych, a pro­po­zy­cje skła­da­ne przez zain­te­re­so­wa­ne pod­mio­ty nie są ofer­ta­mi w rozu­mie­niu kodek­su cywil­ne­go. Niniej­sze zapy­ta­nie ofer­to­we nie sta­no­wi zobo­wią­za­nia Zama­wia­ją­ce­go do zawar­cia umo­wy. Zama­wia­ją­cy może odstą­pić od pod­pi­sa­nia umo­wy bez poda­nia uza­sad­nie­nia swo­jej decyzji.

14. POSTA­NO­WIE­NIA KOŃ­CO­WE
Do zapy­ta­nia ofer­to­we­go dołą­czo­no:
- załącz­nik nr 1 Wzór: For­mu­larz ofer­ty
- załącz­nik nr 2 Wzór: Oświad­cze­nie o bra­ku powią­zań
- załącz­nik nr 3 Wzór: Oświad­cze­nie o speł­nie­niu warun­ków udzia­łu w postępowaniu

05.05.2016 r. Sta­ni­sław Schu­bert, pre­zes KSON
(data i pod­pis Zamawiającego)

Niniej­sze zapy­ta­nie ofer­to­we nie sta­no­wi zobo­wią­za­nia do zło­że­nia zamówienia.