Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

5 maja — Euro­pej­ski Dzień Wal­ki z Dys­kry­mi­na­cją Osób Niepełnosprawnych

Sza­now­ni Pań­stwo,
w tym szcze­gól­nym dniu — Euro­pej­skim Dniu Wal­ki z Dys­kry­mi­na­cją Osób Nie­peł­no­spraw­nych – chciał­bym odwo­łać się do zasad wyni­ka­ją­cych z Kon­wen­cji ONZ o pra­wach osób nie­peł­no­spraw­nych z 13 grud­nia 2006 r.

Posza­no­wa­nie god­no­ści i auto­no­mii oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią, swo­bo­da doko­ny­wa­nia wybo­rów, nie­dy­skry­mi­na­cja, peł­ny i sku­tecz­ny udział w spo­łe­czeń­stwie i inte­gra­cja spo­łecz­na, rów­ność szans, dostęp­ność — to zasa­dy, któ­rych reali­za­cja jest wspie­ra­na przez Fundusz.

Misją Fun­du­szu jest akty­wi­za­cja zawo­do­wa i spo­łecz­na osób nie­peł­no­spraw­nych. Nasze dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne są po to, aby zapew­nić aktyw­ny i peł­ny udział osób nie­peł­no­spraw­nych w życiu spo­łecz­nym. Łączy nas wspól­no­ta war­to­ści, zasa­dy Kon­wen­cji przy­świe­ca­ją rów­nież dzia­łal­no­ści PFRON.

Rząd Pol­ski szyb­ko przy­jął Kon­wen­cję o pra­wach osób nie­peł­no­spraw­nych, któ­ra zosta­ła zaak­cep­to­wa­na już 20 mar­ca 2007 roku i sta­ła się dro­go­wska­zem dla dzia­łań Funduszu.

PFRON popie­ra wszel­kie ini­cja­ty­wy, któ­re przy­czy­nią się do zapew­nie­nia oso­bom nie­peł­no­spraw­nym nie­ogra­ni­czo­ne­go korzy­sta­nia z peł­ni swo­bód i praw człowieka.

Życzę Pań­stwu, aby war­to­ści wyni­ka­ją­ce z Kon­wen­cji widocz­ne były w życiu każ­de­go z Nas, a my będzie­my Wam słu­żyć w ich realizacji.

Robert Kwiat­kow­ski
Pre­zes Zarzą­du PFRON

źró­dło: pfron.org.pl