Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zesta­wy kom­pu­te­ro­we dla KSON, przed­szko­la, szko­ły, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych oraz osób niepełnosprawnych

Przekazanie komputerow 1Po raz dru­gi fun­da­cja Ban­ku Zachod­nie­go imie­nia Ste­fa­na Bry­ły prze­ka­za­ła kil­ka­na­ście zesta­wów kom­pu­te­ro­wych Kar­ko­no­skie­mu Sej­mi­ko­wi Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Ten z kolei kom­pu­te­ra­mi obda­ro­wał przed­szko­la, szko­ły orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we oraz oso­by niepełnosprawne.

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych od począt­ku swo­jej dzia­łal­no­ści wspie­ra oso­by potrze­bu­ją­ce zarów­no poprzez prze­ka­za­nie sprzę­tu reha­bi­li­ta­cyj­ne­go, zbiór­kę pie­nię­dzy w ramach 1 pro­cen­ta podat­ku czy wła­śnie dzię­ki fun­da­cjom współ­pra­cu­ją­cym z jele­nio­gór­ską orga­ni­za­cją. Tym razem roz­dy­spo­no­wa­no 10 sztuk 5 i 6 let­nich potocz­nie nazy­wa­nych PC-tów z wgra­nym sys­te­mem ope­ra­cyj­nym oraz wypo­sa­że­niem takim jak mysz­ka, kla­wia­tu­ra i moni­tor. To dla nas dru­gie już wyróż­nie­nie przez fun­da­cję Ban­ku Zachod­nie­go. Wszy­scy wie­my, że dzi­siaj cięż­ko jest funk­cjo­no­wać bez kom­pu­te­ra ale pro­szę mi uwie­rzyć, że wśród nas jest dużo takich osób, któ­re nie mają dostę­pu do wir­tu­al­ne­go świa­ta. Dużą rolę ode­grał nasz wolon­ta­riusz infor­ma­tyk pan Łukasz, któ­ry spraw­dził i dosto­so­wał PC-ty do potrzeb obda­ro­wa­nych — mówi Wal­de­mar Wiśniew­ski- Wice­pre­zes KSON.

Po dwa kom­pu­te­ry tra­fi­ły do Miej­skie­go Inte­gra­cyj­ne­go Przed­szko­la nr 14, Szko­ły Spe­cjal­nej w Jele­niej Górze, Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych czy­li Kar­ko­no­skiej Aka­de­mii Aktyw­nych Senio­rów i Kar­ko­no­skie­go Klu­bu Senio­ra i Wolon­ta­riu­sza oraz po jed­nym dla czwór­ki rodzin w któ­rej jest oso­ba niepełnosprawna.Przekazanie komputerow 2

 

Na samym począt­ku kom­pu­te­ry będą słu­ży­ły naj­star­szym dzie­ciom, któ­re mają pro­ble­my z koor­dy­na­cją rucho­wą — prze­ko­nu­je Joan­na Konop­ka — sze­fo­wa Miej­skie­go Inte­gra­cyj­ne­go Przed­szko­la nr 14 w Jele­niej Górze. Sprzęt przy­da się tak­że dzie­ciom, któ­re mają pro­ble­my ze wzro­kiem czy po pro­stu z pisa­niem. Kom­pu­te­ry będą rów­nież wyko­rzy­sty­wa­ne w tera­pii zaję­cio­wej - doda­je sze­fo­wa przedszkola.

 

Dla nas jest to skok w przy­szłość — mówi Jakub, któ­ry uczęsz­cza do Szko­ły Spe­cjal­nej. Teraz będzie­my mogli bez pro­ble­mu ryso­wać w pain­cie, pisać w Wor­dzie i innych pro­gra­mach, któ­re po uru­cho­mie­niu sta­rych szkol­nych kom­pu­te­rów po pro­stu się zawie­sza­ły! To dla nas uczniów bar­dzo dobra wia­do­mość- przekonuje

 

To nie koniec pre­zen­tów, któ­re w tym roku zamie­rza prze­ka­zać potrze­bu­ją­cym Kar­ko­no­ski Sej­mik Wkrót­ce 6 kolej­nych osób zyska kolej­ny sprzęt komputerowy.

Przekazanie komputerow 3Przekazanie komputerow 4

Przekazanie komputerow 5Przekazanie komputerow 6