Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zwrot kosz­tów ope­ra­cji usu­nię­cia zaćmy

ZACMA

Jak uzy­skać zwrot kosz­tów ope­ra­cji usu­nię­cia zaćmy w ramach dyrek­ty­wy transgranicznej?

W celu uzy­ska­nia refun­da­cji kosz­tów ope­ra­cji usu­nię­cia zaćmy prze­pro­wa­dza­nej poza gra­ni­ca­mi Pol­ski nale­ży zgło­sić się do leka­rza pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej celem uzy­ska­nia skie­ro­wa­nia do oku­li­sty.

Jeże­li lekarz oku­li­sta stwier­dzi zaćmę nale­ży uzy­skać od nie­go skie­ro­wa­nie na ope­ra­cję usu­nię­cia zaćmy. Waż­ne, by na skie­ro­wa­niu zazna­czo­ny był mię­dzy­na­ro­do­wy kod ICD scho­rze­nia. W przy­pad­ku zaćmy kod zaczy­na się sym­bo­la­mi H.25.

Z otrzy­ma­nym skie­ro­wa­niem nale­ży zgło­sić się do punk­tu infor­ma­cyj­ne­go Fun­da­cji Insty­tut Rewa­li­da­cji w Jele­niej Górze przy ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a — sie­dzi­ba Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych.
Kon­takt tele­fo­nicz­ny: 533–73-43–43 lub 75–75-24–254.
Punkt czyn­ny jest w godzi­nach 10:00 — 16:00.

Tutaj pacjent uzy­ska peł­ną infor­ma­cję o pro­ce­du­rach, kosz­tach i ter­mi­nach wyjaz­du oraz otrzy­ma kom­plet doku­men­tów wraz z infor­ma­cją o koniecz­nych bada­niach przedoperacyjnych.

Opła­tę za prze­pro­wa­dze­nie ope­ra­cji nale­ży wnieść przed wyjaz­dem prze­le­wem na wska­za­ne kon­to bankowe.

Naro­do­wy Fun­dusz Zdro­wia refun­du­je koszt ope­ra­cji prze­pro­wa­dzo­nej za gra­ni­cą do wyso­ko­ści kosz­tu zabie­gu w Polsce.

Aby uzy­skać refun­da­cję kosz­tów ope­ra­cji z Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdro­wia nale­ży wypeł­nić wnio­sek do NFZ o zwrot kosz­tów oraz dołą­czyć wyma­ga­ne załącz­ni­ki:
Ory­gi­nał rachun­ku zawie­ra­ją­cy w szcze­gól­no­ści:ZACMA MINI
- dane wystaw­cy rachun­ku oraz datę jego wysta­wie­nia, 
- dane świad­cze­nio­bior­cy, któ­re­go doty­czy wnio­sek o zwrot kosz­tów, 
- dane nie­zbęd­ne do ziden­ty­fi­ko­wa­nia świad­cze­nia, któ­re­go doty­czy wnio­sek o zwrot kosz­tów, w szcze­gól­no­ści infor­ma­cje umoż­li­wia­ją­ce okre­śle­nie kodów Mię­dzy­na­ro­do­wej Kla­sy­fi­ka­cji Pro­ce­dur Medycz­nych ICD‑9 oraz Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­ty­stycz­nej Kla­sy­fi­ka­cji Cho­rób i Pro­ble­mów Zdro­wot­nych ICD-10 
Ory­gi­nał lub kopię skie­ro­wa­nia.
Potwier­dze­nie pokry­cia cało­ści kosz­tów świad­cze­nia, w przy­pad­ku gdy nie wyni­ka to z załą­czo­ne­go rachun­ku. W przy­pad­ku gdy doku­men­ty załą­czo­ne do wnio­sku (w tym m.in. rachu­nek) zosta­ły spo­rzą­dzo­ne w języ­ku obcym nale­ży dołą­czyć tłu­ma­cze­nie tych doku­men­tów na język pol­ski. Tłu­ma­cze­nie nie musi być spo­rzą­dzo­ne przez tłu­ma­cza przysięgłego.

Kom­plet wypeł­nio­nych doku­men­tów nale­ży prze­słać do Woje­wódz­kie­go Oddzia­łu Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdro­wia wła­ści­we­go dla miej­sca sta­łe­go zamiesz­ka­nia pacjenta.